Paragrafen

Verbonden partijen

Jeugdhulp Rijnmond

Dashboard:

Jeugdhulp Rijnmond

Algemene kenmerken

Resultaten

Onderwerp

Gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp, Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Waar zetten we op in?

Status

Wat is actuele situatie?

Motieven/ meerwaarde samenwerking

Samenwerkingspartners

Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

- marktpositie- organisatie specialistische jeugdhulp

- met 15 gemeenten goede positie ten opzichte van aanbieders- voor 15 gemeenten wordt inkoop goed gerealiseerd.

Aard samenwerking

Inkoop en beleidsvormend

Gezamenlijke doelen

Website

www.jeugdhulprijnmond.nl

zie motieven/ meerwaarde

zie motieven/ meerwaarde

Wettelijk verplicht?

Nee

Extra lokale doelen

Portefeuillehouder

Corine Bronsveld

Ambtelijk accounthouder

Laura Kamphaus

Proces

Governance regime

Procesmijlpaal

Onderwerp

Juridische vorm

Openbaar lichaam (GR)

Voor de raad

Jaarstukken en begroting

Vertegenwoordigers

Wethouder Maassluis neemt deel aan AB en is vertegenwoordiger in DB namens de gezamenlijke gemeenten (subregio) Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Voor het college

Jaarstukken en begroting

Raads- of collegeregeling

Collegeregeling

Relevante bijeenkomst

Begroting en resultaatgerichte inkoop (najaar 2017)

Zeggenschap

1/34 stemverhouding, verdeling naar rato van aantal jeugdigen 0-18 jaar, met maximum van 13 stemmen. Consensus is altijd streven (Reglement van orde).

Evaluatie en ontwikkelagenda

Belangrijkse aspecten

Status

Wat is de situatie?

Bevoegdheden overgedragen?

Inkoop van specialistische jeugdhulp

Eindoordeel: is er sprake van verlengd of verlegd lokaal bestuur?

Er is sprake van verlengd bestuur. De lokale bestuurders zijn direct verantwoordelijk voor besluitvorming.

Infomomenten raad

Jaarrekening, begroting, op verzoek

Sturingsmomenten raad

Begroting, mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze

Wordt de beoogde meerwaarde van samenwerking gerealiseerd?

Ja, er wordt gezamenlijk ingekocht en het benodigde aanbod voor jeugdigen is doorgaans snel beschikbaar.

Lokale beleidsruimte

Toeleiding en lokale infrastructuur, lokale inkoop en afschaling informeel

Uittredingsmogelijkheden

Uittreding is mogelijk met opzegtermijn van 1 kalenderjaar. Op advies van een externe accountant worden de kosten berekend die bij de uittredende gemeente in rekening worden gebracht.

Worden de lokale doelen van Maassluis gerealiseerd?

Ja, door gezamenlijke inkoop kan in de meeste gevallen in de behoefte aan jeugdhulp worden voorzien.

Belangrijkheid

Staat de inbreng van de gemeente in verhouding tot het aandeel van anderen?

Ja, er is binnen de GR JR sprake van gezamenlijkheid en solidariteit. Verder altijd afstemming in MVS verband.

Voor wie belangrijk?

Raad: politiek belangrijk; College: bestuurlijk belangrijk

Waarom belangrijk?

Zwaarwegende maatschappelijke opgave en groot financieel belang

Worden kansen verzilverd?

Ja, de inkoopschaal biedt zeker voordelen.

Financiële bijdrage

Worden de risico's beheerst?

Ja, voor zover sprake is van risico's worden ze beheerst.

Kansen

Beschikbaar hebben van grote mate specialistische jeugdhulp waar nauwelijks vraag naar is. Er wordt groot ingekocht, omvang creëert marktpositie

Is de infovoorziening op orde?

Ja, de GR JR levert periodiek rapportages over uitnutting, rapporteert over inzet van middelen in jaarstukken.

Risico's

Toename aantal jeugdigen met een (dure) zorgvraag

Fin.kengetallen

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Zijn er voldoende mogelijkheden voor sturing en controle?

Ja, via het AB en DB vinden door het hele jaar heen overleg en besluitvorming plaats rond cruciale thema's.

Eigen vermogen

1-1

0

31-12

Is er sprake van constructief samenspel tussen de partners?

Ja, de 15 gemeenten werken goed samen en er vindt ook geregeld overleg plaats met jeugdhulpaanbieders in een daarvoor ingericht regionaal overleg.

Vreemd vermogen

1-1

47.884

31-12

Politieke aandachtspunten

Belang blijven hanteren consensusmodel en goede samenspraak met de andere gemeenten van de GR JR.

Welk spelniveau realiseren we met elkaar? En is dat voldoende?

Er wordt met bestuurders en aanbieders afgestemd over inkoop en samenwerking, er is ruimte voor het lokale.

Is de raad actief in sturing en controle? En wordt de raad daartooe in staat gesteld?

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen bij de begroting en begrotingswijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13