Algemeen

Financiële samenvatting

Rekeningresultaat 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 298.000.

(bedragen x € 1.000)

Begroting na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en dienstverlening

3.943

-1.744

2.200

4.028

-1.683

2.345

85

61

145

Veiligheid en handhaving

3.115

-41

3.074

3.084

-19

3.065

-31

22

-9

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.067

-221

3.846

4.078

-325

3.753

11

-104

-93

Economie en citymarketing

6.218

-5.701

517

2.816

-2.462

354

-3.402

3.239

-163

Onderwijs

4.560

-1.739

2.821

4.165

-1.399

2.766

-394

340

-55

Sport, cultuur, recreatie en groen

8.979

-2.784

6.194

7.354

-2.829

4.524

-1.625

-45

-1.670

Sociaal Domein

42.073

-12.300

29.773

41.910

-12.427

29.483

-163

-126

-290

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

8.725

-8.493

232

9.130

-8.742

388

405

-249

156

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

3.489

-3.340

149

4.095

-4.022

73

606

-682

-76

Overhead

11.441

-37

11.404

11.390

-36

11.354

-51

1

-50

Algemene dekkingsmiddelen

281

-60.217

-59.936

443

-60.689

-60.245

162

-471

-309

Saldo baten en lasten

96.891

-96.617

274

92.493

-94.633

-2.139

-4.397

1.984

-2.413

Reservemutaties

2.832

-2.090

741

4.222

-2.381

1.841

1.391

-291

1.100

Totaal gerealiseerd resultaat

99.722

-98.708

1.015

96.716

-97.014

-298

-3.006

1.693

-1.313

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen
De primaire begroting 2019 is op 7 november 2018 door de raad vastgesteld. De planning- en controlcyclus is zo ingericht dat jaarlijks driemaal kritisch de budgetontwikkelingen worden beoordeeld en gemonitord. Dit word gedaan bij de eerste bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april, de tweede bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus en ten slotte met de laatste begrotingswijziging in december. Deze rapportages zijn, voorzien van het bijbehorende voorstel tot aanpassing van de begroting (begrotingswijziging), ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Na verwerking van de laatste begrotingswijzigingen 2019 was er sprake van een negatief begroot rekeningresultaat van ca. 1 miljoen euro. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2019 bedraagt € 298.000 positief. Dit is € 1,3 miljoen positiever dan het saldo in de laatste begrotingswijziging.

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste verschillen die ten opzichte van de laatste rapportage zijn ontstaan. Verschillen in apparaatslasten die zijn benoemd op de diverse programma's zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen. De extra inzet op het ene programma wordt gecompenseerd door lagere inzet op andere taakvelden. Een nadere toelichting op de realisatie met betrekking tot de totale personele lasten en inhuur is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

(bedragen x € 1.000)

Onderwerp

Bedrag

Voordeel (V)

Incidenteel (I)

Liquidatie Recreatieschap

-917

V

I

Algemene uitkering Gemeentefonds

-439

V

I

Leerlingenvervoer

221

N

S

Onderhoud wegen, straten en pleinen

-208

V

I

Extra storting voorziening debiteuren

160

N

I

Onderwijsachterstandenbeleid

-148

V

I

Maaikosten openbaar groen

130

N

I

Opvang en beschermd wonen

-123

V

I

Onderhoud openbare verlichting

108

N

I

Extra storting wethouderspensionen

107

N

I

Overige verschillen

-204

V

I

Totaal

-1.313

V

Per programma is een uitvoerige analyse en toelichting beschikbaar. Deze is te vinden bij de verschillende programma's onder het onderdeel 'analyse saldo per programma'.

Vermogensmutaties

Naast bovengenoemde verschillen zijn er ook reservemutaties die afwijken van de ramingen. Per saldo wordt er € 1,8 miljoen gestort in de reserves. Dit is € 1,1 miljoen meer dan geraamd en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 1. Bedrijfsvoering SOW (€ 168.315)
 2. Organisatieontwikkeling (-/- € 71.000)
 3. Openluchtrecreatie (€ 880.000)
 4. Sociaal cultureel werk (€ 33.000)
 5. Armoede en schulden (€ 38.000)
 6. Participatie (€ 237.749)
 7. Jeugd (-/- € 129.025)
 8. Wmo (-/- € 171.272)
 9. Grondexploitatie De Dijk (€ 113.975)

Deze afwijkingen worden op de verschillende programma's nader toegelicht. In het raadsbesluit bij de laatste begrotingswijziging 2019 is in het kader van de rechtmatigheid het principebesluit genomen om reservemutaties als gevolg van exploitatieresultaten te mogen verwerken in de jaarrekening.
Deze mutaties zijn budgetneutraal en konden niet eerder worden gemeld.

De balans
De gecomprimeerde balans per ultimo 2018 en 2019 ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

Gecomprimeerde balans

31-12-2018

31-12-2019

Activa

Vaste activa

93.144

97.729

Vlottende activa

23.725

24.831

Passiva

Algemene reserve

24.603

26.711

Bestemmingsreserves

7.777

7.945

Resultaat na bestemming

435

298

Voorzieningen

7.862

8.062

Vaste schulden

59.791

62.648

Vlottende schulden

16.401

16.896

Totaal passiva

116.869

122.560

Ontwikkeling algemene reserve en weerstandsvermogen
De algemene reserve neemt per saldo toe met € 2,1 miljoen. De toename wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door overhevelingen vanuit de reserve wegen (€ 1,1 miljoen). Er wordt structureel € 0,8 miljoen gestort. Deze middelen worden aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen met maatschappelijk nut. Tot slot is er bij de resultaatbestemming van de rekening 2018 besloten om € 650.000 toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van de kapitaallasten van de investering Marelplein. De onttrekkingen zijn ten behoeve van het negatieve jaarresultaat 2018 (€ 0,4 miljoen), de voorfinanciering van de organisatie-ontwikkeling Stadsbedrijf (€ 15.000) en ter dekking van de kapitaallasten van maatschappelijk nut investeringen (€ 12.000).

Het weerstandsvermogen is ruim voldoende. Dit betekent dat de financiële buffers van de gemeente voldoende zijn om financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden.

Bestemming rekeningresultaat
Het rekeningresultaat bedraagt € 298.000 positief.

Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te bestemmen:

 • Het budget dat eerder in 2019 beschikbaar is gesteld voor de veranderopgave inburgering (VOI) is niet geheel ingezet, zodat een voordeel (€ 47.300) is ontstaan. Omdat de uitgaven nog wel worden verwacht in de komende periode, wordt voorgesteld om dit bedrag te bestemmen voor besteding in 2020 en het te storten in de reserve inburgering.
 • Met de Decembercirculaire 2019 zijn voor een bedrag van € 237.000 aan klimaatmiddelen beschikbaar gesteld. Er wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve overlopende posten, zodat dit kan worden ingezet voor de uitvoering van het programma Energietransitie 2020-2021.
 • Net als vorig jaar is 0,1% ingehouden op het salaris van de werknemers ten behoeve van een eventuele reparatie van de versobering van de WW-uitkering. De omvang van het bedrag is pas na afloop van het jaar bekend geworden. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 11.349 te storten in de daartoe ingestelde reserve premie werkloosheidswet (WW).

Incidentele baten en lasten
Het positieve rekeningresultaat wordt voor € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en reserveonttrekkingen en € 6,5 miljoen door incidentele lasten.
Per saldo worden de structurele lasten in 2019 geheel gedekt door structurele baten. Er is dus voor 2019 sprake van een materieel evenwicht.

Nog te bestemmen rekeningresultaat

-298.450

V

Veranderopgaaf Inburgering

47.300

N

Klimaatgelden

237.000

N

Premie sociale lasten

11.349

N

Resultaat na bestemming rekeningresultaat

-2.801

V

Na bovengenoemde resultaatbestemmingen resteert een positief saldo van € 2.800. Dit overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13