Bijlagen

Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'

Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'

Interbestuurlijk toezicht 2019

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

Financiën

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Er is sprake van een begroot structureel en reëel begrotingsresultaat in alle jaren van de (meerjaren)begroting. Enkele taakstellingen dienen nog concreet uitgewerkt te worden op programma niveau.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)

Alle bestemmingsplannen zijn actueel en daarmee ook in overeenstemming met de Omgevingsverordening.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen)

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

De gemeente Maassluis heeft een vastgesteld beleids- en uitvoeringsplan voor wat betreft handhaving en toezicht in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. Conform de Wabo wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de uitvoering in een jaarverslag. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht Wabo. Daarnaast beschikt de gemeente over door de Raad vastgestelde Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Maassluis (vastgesteld op 9 april 2019 door de gemeenteraad). De Provincie en de Milieudienst (DCMR) hebben hiermee ingestemd. In het tweede kwartaal 2020 heeft het college de verantwoording over vergunningverlening het jaarverslag en de prioritering van Handhaving en Toezicht zaken goedgekeurd en aan de raad aangeboden ter kennisname. Dit is met betrekking tot 2019 niet tijdig gebeurd. Voor wat betreft de milieuaspecten zijn deze neergelegd bij de DCMR.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

De aanvragen omgevingsvergunning voor (rijks)monumenten worden beoordeeld door de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis. Deze commissie bestaat onder andere uit een restauratiedeskundige. De continuiteit en deskundogheid zijn geborgd doordat deze deskundigheid wordt ingehuurd bij de Stichting Dorp, Stad & Land te Rotterdam.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

Het verslag 2016-2017 van de archiefinspecteur had een positieve (groene) strekking. Het verslag 2018-2019 dat in concept klaar is ook positief/ groen. In 2019 is het nieuwe Zaaksysteem.nl in gebruik genomen en wordt er hard gewerkt aan de implementatie. De kwaliteit van de dossiervorming in Decos is in het zaaksysteem voortgezet, het informatiebeheer is op orde. Er is aandacht voor het afsluiten van dossiers in het vorige DMS/ zaaksysteem Decos.
Aandachtspunten zijn het tijdig vernietigen van informatie in databestanden. De inventarisatie moet leiden tot daadwerkelijk duurzaam bewaren/vernietigen. Een e-depotvoorziening is hiervoor noodzakelijk. Ook de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet (2021) vraagt gericht beleid en actie.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Huisvesting Vergunninghouders

Gevraagde informatie

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Voorsprong per 1 januari 2019 is 53
Fase inverventieladder op 1 januari 2019: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar is 12 plaatsingen
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders is 0
Voorsprong op 1 juli 2019 is 41
Fase interventieladders op 1 juli 2019: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar is 12 plaatsingen
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders is 0
Voorsprong per 31 december 2019 is 29 plaatsingen
Fase interventieladder op 31 decenber 2019: taakstelling gerealiseerd.

Eventuele toelichting

niet van toepassing

Is er reden voor extra aandacht?

nee

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13