Jaarrekening

Afrekening lokale WEB middelen

Afrekening lokale WEB middelen

Van de gemeente Rotterdam is de laatste jaren een subsidie ontvangen in het kader van de (lokale besteding van de) Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In verband met een zo soepel mogelijke manier van afrekenen van deze gelden (naar Rotterdam) is met ingang van jaarrekening 2018 dit nieuwe hoofdstuk toegevoegd in de jaarstukken.

De gemeente Maassluis heeft in het jaar 2019 een bedrag van € 155.099 uitgegeven en gefactureerd aan Rotterdam ten behoeve van trajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De stukken zijn gecontroleerd op rechtmatigheid niet-inburgeringsplichtigen / 18+ conform de voorwaarden volwasseneneducatie WEB.

Bovengenoemd bedrag is middels subsidie toegekend aan de stichting Openbare Bibliotheek Midden-Delfland | Maassluis en is bedoeld voor het geheel van de in onderstaande tabel genoemde activiteiten in 2019. Aangezien de vaststelling van de verstrekte subsidiegelden naar verwachting in juni 2020 geschiedt kunnen nog niet alle gegevens worden ingevuld in onderstaande tabel.

A. Inhoudelijke verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening

Gemeente Maassluis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

vnr

Naam van de organisatie

Soort organisatie

Doel v.d. activiteit

Duur v.d. activiteit

Intensiteit

Startdatum

Einddatum

Plaats v.d. activiteit

Aantal deel-nemers

Toegekend bedrag

1

Openb.Bibl.

stichting

taallessen (non-formeel)

...

...

1-1-'19

31-12-'19

Biblioth. Mssls.

70

n.n.b.

2

Openb.Bibl.

stichting

digivaardigheden

...

...

1-1-'19

31-12-'19

Biblioth. Mssls.

185

n.n.b.

3

Openb.Bibl.

stichting

uitbreiding digilessen

...

...

1-9-'19

31-12-'19

Biblioth. Mssls.

198

n.n.b.

4

Openb.Bibl.

stichting

project Stroomopwaarts

...

...

1-1-'19

22-7-'19

Biblioth. Mssls.

29

n.n.b.

5

Openb.Bibl.

stichting

rekenen & taalverhoging (formeel)

...

...

1-1-'19

31-12-'19

Albedacoll. Mssls.

27

n.n.b.

B. Financiële verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening

Gemeente Maassluis

1

2

3

4

cat

Inzet lokale deel van de WEB middelen

Toelichting

Lokale WEB middelen

1a

Toegekende WEB middelen voor 2019

155.099

2b

Niet bestede WEB middelen uit 2018

Totaal beschikbaar

155.099

2a

Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC)

Kosten van de activiteiten in 2019

25.872

2b

Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn

Kosten van de activiteiten in 2019

129.227

Totaal ingezet

155.099

Saldo (budget -/- inzet)

bovenstaande verdeling in %

1a

Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC)

17

1b

Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn

83

Totaal

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13