Algemeen

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2019. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de in de begroting 2019 opgenomen beleidsvoornemens en financiële baten en lasten. Er zijn in 2019 twee bestuursrapportages verschenen. In deze tussentijdse rapportages is over de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 gerapporteerd. Dit heeft op onderdelen geleid tot prioritering en bijsturing in de uitvoering en tot (technische) begrotingswijzigingen om het financieel kader te actualiseren. In december is de laatste begrotingswijziging vastgesteld in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.

Corona crisis
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze werkzaamheden kunnen onder deze omstandigheden, met enige aanpassingen, voort worden gezet. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Terugblik
In 2019 hebben wij verder gebouwd aan een mooier Maassluis aan de hand van het akkoord "Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst". We bouwen aan een stad waarop inwoners trots kunnen zijn, waar we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar, de omgeving en de toekomst. Om het leven van alle Maassluizers te verbeteren, investeren we in vier belangrijke overkoepelende thema's: duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren.

Onderstaand vindt u een greep uit de in 2019 bereikte resultaten.

Een prettige stad om in te wonen

 • Het Varend Corso heeft in augustus veel bezoekers opgeleverd en voer tot aan de Monstersche Sluis. Het meezingspektakel groeide uit tot een heerlijk zomers tafereel.
 • De 40ste editie van de Furieade was een groot feest, met een spectaculaire opening.
 • Er zijn meer dan 200 nieuwe woningen gebouwd: op het Balkon, in Wilgenrijk, in de Burgemeesterswijk, in Sluispolder-West en in de Kapelpolder.
 • Het cultuuronderwijs is dankzij de inzet van veel betrokken culturele organisaties en het onderwijs verder versterkt. Naast een Cultuur-menuPlus programma voor primair onderwijs met onderdelen uit de Canon als uitgangspunt, is samen met het Lentiz Reviuslyceum en culturele instellingen gewerkt om cultuureducatie een plek binnen het voortgezet onderwijs te geven.
 • Op tweede kerstdag is op NPO 1 het in Maassluis opgenomen programma Kerstfeest in de stad uitgezonden, met als thema #jebentnietalleen.   

Duurzaamheid

 • Om te komen tot minder restafval en beter herbruikbare afvalstromen heeft de gemeenteraad besloten dat Maassluis over stapt naar het systeem van omgekeerd inzamelen.
 • In het Wipperspark is waterberging gecreëerd om zo het overtollig water bij grote regenbuien op te vangen. Delen van het park zijn met behulp van bewoners ingezaaid om zo de biodiversiteit te vergroten.
 • Parallel aan de Kwartelsingel is de riool-persleiding vervangen, waardoor er een verbreding van de watergang gegraven kan worden om wateroverlast te voorkomen.
 • In maart 2019 is er op het terrein naast de begraafplaats op de Dijk een zonnepark geopend, waarin ongeveer 850 panelen staan opgesteld.

Sociale cohesie

 • In samenspraak met partijen is integraal op wijk en buurtniveau ingezet met als doel het versterken van de sociale cohesie. Basisvoorzieningen dicht bij de inwoner en het versterken van eigen kracht is de leidraad.
 • In samenwerking met vrijwilligers is het project Doortrappen gestart teneinde ouderen te stimuleren om te blijven fietsen.
 • Samen met Vlaardingen en Schiedam is de organisatie van de jeugdhulp (lokaal en regionaal) onderzocht en vertaalt in een plan van aanpak om tot een herijking te komen.

Ouderen

 • Voor de bewoners van Zonneburcht is de pilot 'Geclusterd wonen plus' gestart. Argos zorggroep verzorgt voor de zeer kwetsbare bewoners een totaalpakket van zorg, hulp en dagbesteding. De Pilot is een samenwerking tussen Argos zorggroep, DSW, ROGplus, Maasdelta en de gemeente.

Jeugd en jongeren

 • Ook in 2019 gaat het met de meeste jeugdigen in Maassluis goed. Net als de landelijke trend aangeeft, blijft ook in Maassluis de vraag naar jeugdhulp en de kosten toenemen. In 2019 is gewerkt aan de ontwikkelagenda jeugd zijn de voorbereidingen voor het MVS traject herijking jeugdhulp gestart.

Ambtelijke organisatie

 • Na een intensief ontwikkeling- en veranderingsproces is de concernbrede reorganisatie op 1 juli 2019 afgerond. Voor de medewerkers betekende dit een definitieve plaatsing binnen de nieuwe organisatie. Ook is het gelukt om voor 1 januari 2020 alle medewerkers in te delen op een functie binnen het functiebeschrijving- en waarderingssysteem HR21.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13