Paragrafen

Verbonden partijen

DCMR

Dashboard:

DCMR

Algemene kenmerken

Resultaten

Onderwerp

Vergunningsverlening en handhaving, energie en duurzaamheid

Waar zetten we op in?

Status

Wat is actuele situatie?

Motieven/ meerwaarde samenwerking

Samenwerkingspartners

Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelleaan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne, provincie Zuid-Holland

Efficiënter werken, organisatorische voordelen behalen en verminderen risico's

Gezamenlijke doelen

Aard samenwerking

Beleidsvoorbereiding en -afstemming en gezamenlijke uitvoering

Met betrekking tot tijdig en kwalitatief goed verlenen van vergunningen

Website

http://www.dcmr.nl/

Extra lokale doelen

Wettelijk verplicht?

Nee

N.v.t.

n.v.t.

Portefeuillehouder

Sjef Evers

Proces

Ambtelijk accounthouder

Hans Koene

Procesmijlpaal

Onderwerp

Governance regime

Voor de raad

rekening en begroting (zienswijze procedure)

Juridische vorm

Openbaar Lichaam (GR)

Voor het college

AB en DB vergaderingen

Vertegenwoordigers

Collegelid in AB en DB

Relevante bijeenkomst

ambtelijke vooroverleg

Raads- of collegeregeling

Raadsregeling

Evaluatie en ontwikkelagenda

Zeggenschap

1,8%

Belangrijkse aspecten

Status

Wat is de situatie?

Bevoegdheden overgedragen?

Bevoegdheden overdragen aan college

Eindoordeel: is er sprake van verlengd of verlegd lokaal bestuur?

Verlengd, het is transparant dat er veel regionaal wordt afgestemd en dat daarbinnen d.m.v. het jaarplan lokale prioriteiten gesteld kunnen worden

Infomomenten raad

Begroting en jaarverslag (voorjaar); N.a.v. incidentele gebeurtenissen extra informatie

Sturingsmomenten raad

Indienen van zienswijze bij de begroting

Lokale beleidsruimte

Op ambtelijk en bestuurlijk niveau vindt jaarlijks afstemming plaats over de gemeentelijke prioriteiten in het jaarplan. Daarbij gaat het zowel om de uitvoering van de reguliere taken op het gebied van vergunningverlening. toezicht en handhaving, als om advisering in ruimtelijke projecten.

Wordt de beoogde meerwaarde van samenwerking gerealiseerd?

Oorspronkelijke motieven om mee te doen aan de DCMR zijn niet expliciet in beeld.

Worden de lokale doelen van Maassluis gerealiseerd?

Maassluis probeert uitvoering in DCMR actief te monitoren. Heeft bestuurlijk een zetel in DB om zo dichter bij het vuur te zitten.

Uittredingsmogelijkheden

Uittreden gaat gepaard met flinke financiële en organisatorische kosten. Er is bovendien geen zicht op een partij die de taken makkelijk kan overnemen.

Belangrijkheid

Staat de inbreng van de gemeente in verhouding tot het aandeel van anderen?

Vanwege DB zetel op een iets hoger niveau. T.o.v. zeggenschap (1,8%) een klein aandeel.

Voor wie belangrijk?

Zowel voor raad als het college

Worden kansen verzilverd?

Sturingspogingen van raad en college op gebied van Odfjell en benzeemmetingen hebben succes en leveren actie van de DCMR op.

Waarom belangrijk?

Zwaarwegende maatschappelijke opgave, veiligheid en gezondheid is basisbehoefte

Financiële bijdrage

Kansen

Vergunningverlening en handhaving op adequaat niveau houden

Worden de risico's beheerst?

Risico's

Onjuiste tariefstelling, toekomstplannen zonder dekkingMeer taken dan uren in werkplan beschikbaar

Is de infovoorziening op orde?

Raad krijgt algemene info over financiën en uitvoering voor de regio als geheel. Daarnaast krijgen zij werkplan op lokaal niveau.

Fin.kengetallen

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Zijn er voldoende mogelijkheden voor sturing en controle?

Sturingspogingen van raad en college op gebied van Odfjell en benzeemmetingen hebben succes en leveren actie van de DCMR op.

Eigen vermogen

1-1

2.551

31-12

Vreemd vermogen

1-1

10.000

31-12

Politieke aandachtspunten

Inhoudelijke taakuitvoering DCMR heeft hoge prioriteit. In het coalitieakkoord staat: "Het waarborgen van de industriële veiligheid, de aanpak van stankoverlast en het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen hebben hoge prioriteit." Bovendien is er een aanzienlijk bedrag gemoeid met deze partij.

Is er sprake van constructief samenspel tussen de partners?

Welk spelniveau realiseren we met elkaar? En is dat voldoende?

Is de raad actief in sturing en controle? En wordt de raad daartooe in staat gesteld?

Sturingspogingen van raad en college op gebied van Odfjell en benzeemmetingen hebben succes en leveren actie van de DCMR op.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13