Paragrafen

Verbonden partijen

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Dashboard:

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Algemene kenmerken

Resultaten

Onderwerp

Economisch Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid (verkeer en vervoer)

Waar zetten we op in?

Status

Wat is actuele situatie?

Motieven/ meerwaarde samenwerking

Samenwerkingspartners

Gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Lansingerland, Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis

- Economische groei/betere bereikbaarheid

(middel)lange termijn effect

Gezamenlijke doelen

- Uitvoering regionaal investeringsprogramma- opstellen strategische agenda

Aard samenwerking

Beleid en uitvoering

Extra lokale doelen

Website

http://www.mrdh.nl/

lokaal maatwerk

Meeprofiteren van extra economische groei en verbetering bereikbaarheid en Maassluis in het toeristisch-recreatieve netwerk van Midden-Defland tot Voorne Putten positioneren.

Wettelijk verplicht?

Nee

Portefeuillehouder

Burgemeester, dr. T.J. Haan

Ambtelijk accounthouder

Oscar Dorsman

Governance regime

Proces

Juridische vorm

Openbaar lichaam (art. 1:2:1 Wet GR)

Procesmijlpaal

Onderwerp

Vertegenwoordigers

Burgemeester in AB; wethouder EZ & Verkeer en Vervoer in bestuurscommissies; 5 raadsleden in adviescommissies en rekenkamercommissie

Voor de raad

Begroting, jaarrekening, zienswijzen (divers)

Voor het college

Begroting, jaarrekening, zienswijzen (divers)

Raads- of collegeregeling

Raadsregeling

Relevante bijeenkomst

Periodiek afstemmingsoverleg MRDH met lokale vertegenwoordigers (5 raadsleden en 3 bestuurders)

Zeggenschap

Gecorrigeerd stemgewicht naar inwonertal (per groep gemeenten): 3%

Evaluatie en ontwikkelagenda

Bevoegdheden overgedragen?

Nee

Belangrijkse aspecten

Status

Wat is de situatie?

Infomomenten raad

Zienswijzen begroting, jaarverslag en beleidsontwikkeling; raadsagenda verbonden partijen; periodiek digitaal dashboard

Eindoordeel: is er sprake van verlengd of verlegd lokaal bestuur?

Tussenevaluatie afgerond, aanbevelingen in uitvoering

Wordt de beoogde meerwaarde van samenwerking gerealiseerd?

Sturingsmomenten raad

Via zienswijzen, afstemmingscommissie, adviescommissie e.d.

Worden de lokale doelen van Maassluis gerealiseerd?

Daar waar mogelijk, bijvoorbeeld door het aanvragen van subsidie

Lokale beleidsruimte

Binnen de kaders van het regionaal belang

Uittredingsmogelijkheden

Ja, artikel 6.2 GR

Staat de inbreng van de gemeente in verhouding tot het aandeel van anderen?

Belangrijkheid

Worden kansen verzilverd?

Voor wie belangrijk?

Zowel voor de raad als het college; er wordt lokaal en binnen MVS afgestemd

Worden de risico's beheerst?

Waarom belangrijk?

Maatschappelijke opgave: door de instelling van de MRDH kan extra economische groei in de regio, d.m.v. verbetering van economisch vestigingsklimaat en bereikbaarheid, worden bewerktstelligd.

Is de infovoorziening op orde?

Naar aanleiding van de evaluatie zijn stappen gezet rondom de verschillende vergaderstructuren

Financiële bijdrage

0

Zijn er voldoende mogelijkheden voor sturing en controle?

Kansen

Meeprofiteren van extra economische groei en verbetering bereikbaarheid en Maassluis in het toeristisch-recreatieve netwerk van Midden-Defland tot Voorne Putten positioneren. Opgaven vooral: afritten A20, Metropolitane fietsroutes, VTE, energietransitie, studie HOV Hoekse lijn naar Naaldwijk

Is er sprake van constructief samenspel tussen de partners?

Welk spelniveau realiseren we met elkaar? En is dat voldoende?

Combi regionaal en lokaal belang

Risico's

1. Normale bedrijfsrisico's2. Risico's strategische agenda Economisch Vestigingsklimaat3. Risico's BDU verkeer en vervoer

Is de raad actief in sturing en controle? En wordt de raad daartooe in staat gesteld?

5 raadsleden in adviescommissies

Fin.kengetallen

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Eigen vermogen

1-1

28.662

31-12

Vreemd vermogen

1-1

1.081.366

31-12

Politieke aandachtspunten

Zie kansen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13