Paragrafen

Verbonden partijen

Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland (in oprichting)

Dashboard:

Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland

Algemene kenmerken

Resultaten

Onderwerp

Doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken van de groengebieden in Midden-Delfland.

Waar zetten we op in?

Status

Wat is actuele situatie?

Motieven/ meerwaarde samenwerking

Samenwerkingspartners

Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Westland, Midden-Delfland, Delft, Rotterdam

Beheer en onderhoud van groen in het Midden-Delflandgebied

Alle activiteiten zijn overgeheveld naar het CBG. Enkele zaken zijn nog niet afgerond, vandaar dat het recreatieschap nog niet definitief is geliquideerd.

Aard samenwerking

Uitvoering (beheer en onderhoud groengebieden)

Website

n.v.t.

Wettelijk verplicht?

Nee

Gezamenlijke doelen

Portefeuillehouder

Burgemeester E. Haan

Opstart vereniging: beheer en onderhoud; organiseren namens gemeenten de handhaving en toezicht

Ambtelijk accounthouder

Marco Weber, Paul Mostert

Governance regime

Extra lokale doelen

Juridische vorm

Coöperatieve vereniging

Maassluis neemt geen plusproducten af

N.v.t.

Vertegenwoordigers

Burgemeester E. Haan

Proces

Raads- of collegeregeling

Collegeregeling

Procesmijlpaal

Onderwerp

Zeggenschap

1/7de (in de algemene ledenvergadering)

Voor de raad

Jaarverslag

Bevoegdheden overgedragen?

Bevoegdheden voor beheer en uitvoering worden overgedragen

Voor het college

Jaarverslag

Infomomenten raad

Begroting; Jaarrekening

Relevante bijeenkomst

Op ambtelijk niveau zijn er regelmatig bijeenkomsten. Het DB vergadert maandelijks.

Sturingsmomenten raad

N.v.t.

Evaluatie en ontwikkelagenda

Lokale beleidsruimte

N.v.t.

Belangrijkse aspecten

Status

Wat is de situatie?

Uittredingsmogelijkheden

Ja, deelname aan de coöperatie kan worden opgezegd.

Eindoordeel: is er sprake van verlengd of verlegd lokaal bestuur?

Belangrijkheid

Wordt de beoogde meerwaarde van samenwerking gerealiseerd?

het beheer en onderhoud van de bestaande gronden wordt uitgevoerd. Samenwerking bij ontwikkeling is nog in onderzoek

Voor wie belangrijk?

College

Waarom belangrijk?

Toekomst van de inrichting en beheer van groen regionaal en bestuur / governance, bestuurlijke drukte beheersen.

Financiële bijdrage

Worden de lokale doelen van Maassluis gerealiseerd?

Kansen

Effectief en efficiënt groenbeheer in gezamenlijke gebieden, met zo min mogelijk bestuurlijke drukte.

Staat de inbreng van de gemeente in verhouding tot het aandeel van anderen?

Ja, elke stem telt gelijk. Gemeente Maassluis zit in het Dagelijks Bestuur

Risico's

Er vindt binnen de CBG geen ontwikkeling meer plaats. Wanneer gemeenten elders besluiten tot het ontwikkelen van het groen en het CBG het beheer gaat doen, moet voldoende budget worden meegegeven.

Worden kansen verzilverd?

Worden de risico's beheerst?

Fin.kengetallen

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Is de infovoorziening op orde?

Er vinden regelmatig (ambtelijke) overleggen plaats

Eigen vermogen

1-1

n.b.

31-12

Zijn er voldoende mogelijkheden voor sturing en controle?

Ja

Vreemd vermogen

1-1

n.b.

31-12

Is er sprake van constructief samenspel tussen de partners?

De relatie tussen gemeenten, CBG en Staatsbosbeheer is nog in ontwikkeling

Politieke aandachtspunten

Welk spelniveau realiseren we met elkaar? En is dat voldoende?

nog niet te geven

Is de raad actief in sturing en controle? En wordt de raad daartooe in staat gesteld?

niet van toepassing

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13