Paragrafen

Bedrijfsvoering

Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg bevat het geheel van maatregelen die worden getroffen om juridische risico's en daarmee samenhangende schade te voorkomen of te beperken. Hiervoor dienen de producten en diensten van de gemeente Maassluis aan juridische kwaliteitseisen te voldoen.

In 2019 was er veel aandacht voor privacyvraagstukken, met in de hoofdrol de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het toetsen van gegevensuitwisseling tussen de gemeente en derde, de verwerkersovereenkomsten (waarin afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens) en de bewustwording van de organisatie blijven een punt van aandacht. In 2019 hebben inkoop en aanbesteding een prominentere rol gekregen. Er is besloten gebruik te gaan maken van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en er is gewerkt aan een inkoopbeleid voor 2020 en verder, onder meer door het opzetten van een inkoopadvies-pagina die beschikbaar is voor de medewerkers en tips, trucs en handleidingen en beleid van inkoop binnen Maassluis bevat. Verder heeft er veel juridische inzet plaatsgevonden op  diverse kleinere tot grotere bouwprojecten binnen Maassluis, met name rond de contractvorming.

Met de invoering van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) wordt de Ambtelijke rechtspositie met ingang van 1 januari 2020 beheerst door het arbeidsrecht (BW: Burgerlijk Wetboek). Daar de Awb (Algemene wet bestuursrecht) niet langer van toepassing is op rechtspositionele kwesties en er dus ook geen bezwaar en beroep meer mogelijk is, heeft het college eind 2019 besloten een Geschillenregeling Wnra in te stellen. Onderdeel van deze regeling is de geschillencommissie, die enkele nader omschreven soorten geschillen tussen werknemer en werkgever kan beoordelen en van advies kan voorzien. De geschillenregeling voorziet ook in de mogelijkheid van bemiddeling en mediation.

In 2019 zijn substantieel minder bezwaarschriften ingediend dan in 2018, 26 om 42. De bezwaarschriften besloegen een gevarieerd terrein, van omgevingsvergunning, subsidie, APV tot rechtspositie (driemaal).
Daarmee zijn we weer op het niveau van 2017. Zes bezwaarschriften (23%) zijn ingetrokken op basis van overleg met bezwaarde dan wel op basis van een interne heroverweging. Slechts één advies leidde tot een gegrond verklaring. Eind 2019 stonden er nog vier bezwaarschriften open, ingediend in oktober 2019 of later.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13