Paragrafen

Bedrijfsvoering

Planning en Control

In 2019 is de internetportal voor de planning- en controldocumenten verder verbeterd. Vanaf de jaarstukken van 2016 zijn hier alle documenten op een overzichtelijke en makkelijke wijze te vinden. Via de zoekfunctie kan eenvoudig op een onderwerp worden gezocht. Tevens is gevolg gegeven aan de nieuwe webrichtlijnen.

De jaarstukken, kadernota, begroting en bestuursrapportages zijn, conform planning, op tijd aangeleverd aan de gemeenteraad en toezichthouders.

De ontwikkelingen op het gebied van de rechtmatigheidsverantwoording door het college worden nauwlettend gevolgd.

Verbijzonderde interne controle (VIC)
Gedurende het verslagjaar 2019 zijn diverse processen binnen de organisatie, door middel van  verbijzonderde interne controles (buiten de lijnorganisatie), getoetst op de inrichting en uitvoering van de geldende wet- en regelgeving en de implementatie van beheersmaatregelen ter voorkoming van (opzettelijke) onrechtmatigheden. Hierbij wordt gesteund op de door de organisatieonderdelen uitgevoerde interne controles (binnen de lijn). Door middel van steekproeven toetst de VIC achteraf de juiste werking van de getroffen beheersmaatregelen en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten. Een belangrijk aspect hierbij is dat de gemeente moet kunnen aantonen dat gefactureerde leveringen en diensten ook daadwerkelijk geleverd zijn en dat de Europese aanbestedingsregels worden nageleefd.

In 2019 zijn tevens steekproeven uitgevoerd ten behoeve van de Belastingdienst. Hierbij worden debet- en creditfacturen en een aantal loonstroken getoetst op allerlei fiscale aspecten. Uit deze onderzoeken zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, waaronder een deugdelijke rittenregistratie en controle op privé gebruik van bedrijfsvoertuigen. De Belastingdienst heeft de gemeente gecomplimenteerd met de wijze van dossiervorming en uitvoering van de steekproeven.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13