Paragrafen

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

In 2019 is de nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd en zijn naast de invulling van de sleutelfuncties alle medewerkers herplaatst of geplaatst.
De wijzigingen hadden ook gevolgen voor het Mandaatbesluit. Dit besluit is aangepast aan de nieuwe organisatie. Verder is een tweede wijziging voorbereid door de komst van de Wet Normalisatie Rechtspositie ambtenaren (Wnra) met ingang van 1 januari 2020 en het uitgangspunt vanuit de organisatieontwikkeling dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen. Dit laatste zal vanaf 2020 in werking treden. Leidinggevenden kunnen zich hierdoor meer focussen op het coachen en aansturen van medewerkers. Alle aanpassingen qua structuur, functies, rollen en bevoegdheden zijn ook zoveel mogelijk doorgevoerd in alle systemen en in de werkprocessen, maar in 2020 zal dit nog verder worden geoptimaliseerd.

Organisatiebreed zijn er twee trainingen aangeboden. De filosofie van omgevingsbewust werken is uitgewerkt en alle medewerkers zijn getraind om met deze gedachten hun taak bewuster in hun omgeving uit te voeren. Daarnaast is geïnvesteerd in een gemeentebrede training gericht op de Omgevingswet.

Ook heeft het management in 2019 een leiderschapstraject gevolgd om de visie op leiderschap gezamenlijk verder vorm te geven en hierbij hulpmiddelen aangereikt gekregen. Als onderdeel hiervan is gekeken hoe we elkaars leiderschapskwaliteiten kunnen versterken, aanvullen en benutten.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13