Paragrafen

Lokale heffingen

Rioolheffing

Rioolheffing is een bestemmingsheffing en dient ter dekking van de uitgaven van de gemeentelijke watertaken, zoals het inzamelen en transporteren van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en het inzamelen en verwerken van hemelwater. De kosten worden verhaald op de eigenaren van woningen en de eigenaren en/of gebruikers van niet‐woningen (verbruik > 1.000 m3). De uitvoering van de gemeentelijke watertaken is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Eind 2019 is het nieuwe GRP 2020 - 2024 vastgesteld.

Het tarief van 2019 was gelijk aan dat van 2018 (€ 174). De uiteindelijke lasten, het totaal van de directe kosten en de overhead, waren wel hoger. Om schommelingen in de tarieven te voorkomen, worden de jaarlijkse lasten geëgaliseerd via de voorziening Riolering. Over 2019 heeft er een storting in deze voorziening plaatsgevonden van € 5.435 om 100% kostendekkend te zijn. De hoogte van de voorziening wordt in de toelichting op de balans in het hoofdstuk Jaarrekening verantwoord.

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Lasten totaal

Overige inkomsten

Leges

Baten totaal

% Kosten dekkendheid

Riolering

2.201.988

142.857

35.088

2.379.933

-2.725.096

-2.725.096

Straatreiniging (35%)

239.446

64.854

304.300

0

Vijvers en sloten

31.266

5.759

37.025

0

Mutatie voorziening

5.435

5.435

0

Totaal

2.478.135

213.470

35.088

2.726.693

0

-2.725.096

-2.725.096

100%

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13