Paragrafen

Lokale heffingen

Reinigingsheffing

De reinigingsheffingen kunnen worden onderverdeeld in een afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

De afvalstoffenheffing wordt, op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer, geheven van huishoudens. Reinigingsrecht wordt daarentegen geheven van bedrijven. Het verschil tussen reinigingsrechten en afvalstoffenheffing is dat het reinigingsrecht een zogeheten retributie is, terwijl de afvalstoffenheffing een belasting is.

De gemeente heeft namelijk de verplichting om het afval van huishoudens in te zamelen. Bedrijven hebben daarentegen de keuze om hun afval door de gemeente te laten ophalen of door een commerciële afvalophaaldienst. Het heffen van een belasting is daarom niet toegestaan, het in rekening brengen van reinigingsrecht voor verstrekte diensten (het ophalen van bedrijfsafval) echter wel.

Voor zowel het reinigingsrecht als de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde inkomsten de geraamde uitgaven niet mogen overschrijden.

Huishoudelijk afval

De kosten van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. Dit is voornamelijk vanwege de forse stijging van de verwerkingstarieven en overheidsheffingen voor storten en verbranden van restafval. Ook de stijging van de personeelslasten heeft veel invloed op de arbeidsintensieve activiteiten binnen de reiniging. Daarnaast resulteert een aantal gebeurtenissen en besluiten in relatie tot de afvalinzameling die in 2017 en 2018 genomen zijn tot een verhoging van de lasten. (zoals motie 21 verbetering afvalscheiding, extra inzamelen GFT in de zomermaanden, toename kwijtscheldingen, impuls glasinzameling, aanstelling beheerder afval).

Om deze lastenstijgingen te dekken, zijn de tarieven in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. De tariefstijging bedroeg circa 9,20%: het tarief voor een meerpersoonshuishouden steeg van € 321,00 naar € 350,40 per jaar en dat van een eenpersoonshuishouden van € 276,00 naar € 301,20 per jaar.

In de exploitatie van de afvalinzameling wordt (een deel van) een aantal taken gedekt die niet  geraamd worden op het taakveld huishoudelijk afval, maar elders in de begroting tot uitdrukking komen. In onderstaande tabel worden deze lasten verzameld en inzichtelijk gemaakt. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in de programma's verklaard.
Aangezien de egalisatievoorziening voor afvalinzameling leeg is, heeft er geen onttrekking plaatsgevonden. De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is uiteindelijk uitgekomen op 86%.

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Lasten totaal

Overige inkomsten

Leges

Baten totaal

% Kosten dekkendheid

Verwijderen huishoudelijk afval

3.669.135

945.810

382.287

4.997.232

-254.560

-4.845.879

-5.100.439

Straatreiniging (65%)

444.686

120.443

565.129

0

Kwijtschelding gem.bel. (100%)

358.706

19.687

378.393

0

Duurzaamheids-centrum

23.460

23.460

0

Mutatie voorziening

0

0

Totaal

4.495.987

1.085.940

382.287

5.964.214

-254.560

-4.845.879

-5.100.439

86%

Bedrijfsafval

De tarieven voor bedrijfsafval stegen met 2,6% ten opzichte van de tarieven van 2018.
Voor het inzamelen van bedrijfsafval worden de lasten geraamd en geboekt op taakveld 'verwijderen bedrijfsafval'. Daarnaast wordt een deel van de personeelslasten op taakveld 'Salarislasten Afval' toegerekend. Vervolgens wordt er (extracomptabel) overhead aan toegerekend.
De inkomsten zijn bijeengebracht door de reinigingsrechten die geheven worden van de gecontracteerde bedrijven. Het streven is om 100% kostendekking te realiseren. Over 2019 is een kostendekking van 88% gerealiseerd.

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Lasten totaal

Overige inkomsten

Reinigings recht

Baten totaal

% Kosten dekkendheid

Verwijderen bedrijfsafval

230.397

84.516

314.913

-275.565

-275.565

88%

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13