Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afvalinzameling
De raad heeft op 19 november 2019 ingestemd met het voorstel principekeuze "omgekeerd inzamelen" en de procesaanpak "Van afval naar grondstoffen". Omgekeerd inzamelen houdt in dat waardevolle grondstoffen dicht bij huis worden ingezameld en inwoners het restafval zelf naar een ondergrondse container brengen.
Over de exacte invoering van het project "omgekeerd inzamelen" zal in overleg worden getreden met de inwoners. De bewustwording bij inwoners van het belang van afval scheiden zal verder moeten worden verhoogd.

Aanbestedingen
In 2019 is voor diverse afvalstromen een aanbestedingstraject doorlopen. Dit was noodzakelijk aangezien de contracten per 31 december 2019 verliepen.
Het betreft de verwerking van de afvalstromen GFT-afval, Groen- en Snoeiafval, Grof huishoudelijk afval en restafval. Er heeft een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden waaraan uiteindelijk negen gemeenten hebben meegedaan. Door de marktsituatie, waarop de gemeente geen invloed op kan uitoefenen, stijgen de tarieven.

Zwerfafval
In het kader van preventie en aanpak van zwerfafval zijn ook in 2019 de nodige maatregelen uitgevoerd. Vanuit het Duurzaamheidscentrum worden lessen aangeboden aan basisscholen, te weten Sarah's Wereld, Koos de vuilnisman en spelen in een schonere wijk. Deze zwerfafvallessen dragen bij aan de bewustwording van het belang van een schone leefomgeving van scholieren.
Scholen worden geïnteresseerd voor het label "afvalvrije school". Onder andere IKC de Kindertuin heeft hieraan meegedaan. Voor het schoonmaken van de openbare ruimte zijn opruimpakketten gefaciliteerd aan bewoners en scholen. Maassluis heeft weer deelgenomen aan de week van Nederland Schoon en de Clean-up Day.
De Schoonaanhanger krijgt steeds meer bekendheid en is weer diverse keren uitgeleend aan scholen en bewonersorganisaties. Tijdens de Furieade was de gemeente aanwezig met een informatiekraam over (zwerf) afval, de Schoonaanhanger en een afvalspel. In december is er een bijeenkomst georganiseerd voor organisaties die zich bezighouden met het opruimen van zwerfafval (zoals onder andere de Opschoners van de Waterweg).

Maassluis Rainproof
Om efficiënt hemelwater te kunnen blijven afvoeren zal het afwatersysteem van Maassluis zich verder moeten ontwikkelen tot een toekomstbestendig, robuust en flexibel systeem. Hiervoor heeft Maassluis een nieuwe visie uitgewerkt die bestaat uit het verder ontvlechten van schoon en vuil waterstromen en het creëren van een veelvoud aan kleine en grote, private en publieke bergingsvoorzieningen (waterbuffers). Deze voorzieningen of buffers worden gekoppeld aan het gemeentelijk hemelwatersysteem, dat het water verdeeld naar plekken waar we schoon hemelwater (regen), het beste kunnen gebruiken of voor langere tijd opslaan, voor toekomstig gebruik.

In de Koningshoek hebben we de tentoonstelling 'Klimaat in de straat' laten zien met betrekking tot klimaatadaptatie. De Dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland heeft een aantal gastlessen gegeven aan de basisscholen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13