Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Energietransitie
Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over isolatie, een voor particulieren en een voor VvE's. Op de eerste bijeenkomst waren 52 personen aanwezig op de tweede 13 personen. De bijeenkomsten waren gekoppeld aan een inkoopactie, hier hebben zich tot nu toe 17 personen voor ingeschreven. Daarnaast hebben 25 personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een warmtebeeld van hun huis te laten maken, waarop te zien is waar de meeste warmte 'weglekt'. En 15 personen hebben gebruik gemaakt van het aanbod voor een woningopname plus warmtebeeld. Daarnaast is er een start gemaakt met de communicatie-aanpak (Alles) Wat je doet telt!
Met steun van de gemeente zijn het Energiecollectief Waterweg, een burgerinitiatief voor duurzame energie, en de GreenBusiness Club opgericht.

De Duurzaamheidslening voor particulieren en de Stimuleringslening voor VvE's en maatschappelijke organisaties zijn vastgesteld.

In maart 2019 is er op het terrein naast de begraafplaats op de Dijk een zonnepark geopend. Dit park met ongeveer 850 panelen wordt geëxploiteerd door een commerciële partij voor de duur van 20 jaar.

We hebben actief geparticipeerd in het opstellen van het Energieperspectief 2050 samen met andere gemeenten in de metropoloregio en andere partners zoals Stedin. In oktober heeft Maassluis net als de andere partners haar handtekening gezet onder de uitgangspunten voor een Regionale Energie Strategie volgens het Klimaatakkoord.

Er zijn verschillende verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd bij onze eigen gebouwen, ook het traject om straatverlichting om te bouwen naar LED is volgens schema uitgevoerd. Om duurzaamheid ook in de organisatie te borgen is er standaard een paragraaf duurzaamheid aan de voorstellen voor raad en college toegevoegd.

Duurzaamheidscentrum
De scholen wisten het Duurzaamheidscentrum in 2019 weer goed te vinden. Er zijn ruim 70 lessen gegeven door de medewerkers van het centrum en scholen hebben gebruik gemaakt van 40 leskisten.

Kinderen konden daarnaast ook buiten school deelnemen aan activiteiten. Dit jaar kwamen zij weer naar de opening van Avonturis en de viering van het vijfjarige lustrum waarbij het bijenbord werd ‘geopend’. Ook deden zij mee aan de recycle kerstinloopmiddag op het Duurzaamheidscentrum. Het Duurzaamheidscentrum is dit jaar uitgebreid met zes tuinvrijwilligers.

Geluidshinder
Naar aanleiding van een raadsbesluit in 2018 om de bestaande geluidswal langs het Kastanjedal en Doornenbuurt te verhogen en twee moties om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot geluidsreductie langs de A20 is in maart 2019 met een participatietraject gestart. In dit traject wordt samen met bewonersvertegenwoordigers van alle wijken langs de snelweg A20 gekeken naar vermindering van de geluidshinder langs de snelweg A20. Uitgangspunt daarbij was om te komen tot een kostenneutrale gedragen en technisch haalbare variant. Het participatietraject met de bewonersvertegenwoordigers verloopt constructief en heeft mede geleid tot een gezamenlijke inlichting van de raad tijdens de themaraad van 9 juli 2019 over de stand van zaken met betrekking tot geluidshinder in dit traject.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13