Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

Afvalinzameling
De landelijke doelstelling voor de hoeveelheid huishoudelijk restafval per persoon is maximaal 100 kilo per persoon per jaar in 2020. In 2025 moet dit omlaag gebracht worden naar maximaal 30 kilo per persoon. In 2018 was dat in Maassluis 280 kilo per persoon. Het afvalscheidingspercentage bedraagt 49%. Doelstelling is dat we 75% afvalscheiding realiseren.

In 2019 zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe afvalsysteem. In het kader van de circulaire economie en duurzaamheidsagenda, is een nieuw beleid van afvalinzameling vastgesteld. Inwoners worden op deze manier gestimuleerd om grondstoffen van restafval te scheiden zodat de hoeveelheid restafval vermindert. Met de omslag van afval naar grondstoffen en de uitrol van omgekeerd inzamelen streven we ernaar de landelijke doelstellingen te realiseren en daarmee de kosten beheersbaar te houden. Het omgekeerd inzamelen zal geleidelijk worden ingevoerd. In 2020 worden experimenten uitgevoerd en containers aangeschaft voor die plekken in de stad waar zij (qua hoeveelheid) het meeste opbrengen. Ook zal een locatieplan voor containers worden opgesteld.

Rainproof Maassluis
Met de uitbreiding en verbreding van de Kwartelsingel (eerste fasen) en de herinrichting van het Wipperspark zijn de eerste concrete projecten gerealiseerd, waarbij groenzones onderdeel worden van de hemelwaterstructuur en deze ingezet kunnen worden als buffer om piekbuien op te vangen.

Inwoners hebben meer kennis van het nut en noodzaak om de omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren.Inwoners zijn meer bewust van het belang van een schone omgeving, met name ook schoolkinderen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13