Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Speerpunten

Verbonden partijen

DCMR Milieudienst Rijnmond
De DCMR werk in opdracht van de gemeente aan het toezicht op en handhaving van milieuregels bij branches die binnen de gemeente extra aandacht vragen, het monitoren van geluid en luchtkwaliteit binnen de stad en het aannemen en behandelen van milieuklachten. Daarnaast is de DCMR ook betrokken bij het opstellen van de geluidskaarten, het geluidactieplan, de visie Externe Veiligheid en de Nota bodembeheer.

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Binnen het bestuurlijk netwerk Energie van de MRDH wordt door de 23 regiogemeenten samengewerkt en kennis gedeeld. Dit gericht op de transitie naar duurzame energie in de regio en de lobby daarover richting het Rijk.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13