Programma 6 Sociaal domein

Speerpunten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ketenaanpak mensen met verward gedrag
In 2018 is de uitvoeringsagenda 'Ketenaanpak mensen met verward gedrag' voor de periode 2018-2020 vastgesteld. Lokaal ligt het accent op de preventieve aanpak, vroegtijdige signalering en passende ondersteuning. Concreet is ingezet op versterking van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) op lokaal niveau en de samenwerking tussen de veiligheids- en zorgketen.
We zijn gestart met het E33 overleg; een overleg tussen GGZ, gemeente en politie waarbij meldingen van personen met verward gedrag worden besproken en personen worden toegeleid naar passende hulp.
Daarnaast hebben we gewerkt aan de implementatie van de Wet verplichte GGZ. Deze wet beoogt om gedwongen hulp meer te richten op behandeling, om gedwongen ambulante hulp mogelijk te maken en om de inbreng van de 'patiënt' en diens sociale omgeving te vergroten. De Wet verplichte GGZ geeft gemeenten diverse nieuwe verantwoordelijkheden, waaronder het inrichten van een meldpunt verplichte zorg. Dit meldpunt is bedoeld voor niet-acute meldingen over mensen een GGZ stoornis, in de verwachting dat verplichte zorg nodig is.

Armoede en schulden
In januari vond de bijeenkomst Samen Sterk tegen armoede plaats met als doel de samenwerking te bevorderen tussen alle partners in Maassluis die een rol spelen bij het bestrijden, herkennen én voorkomen van armoede. Op de bijeenkomst waren ruim 80 deelnemers aanwezig. Een aanjager armoede en schulden van de gemeente is samen met een stuurgroep vanuit de partners van Maassluis aan de slag gegaan met de onderwerpen samenwerking en gegevensuitwisseling, vindplaats van informatie, preventie.
In 2019 is de regionale visie ‘Armoede en schulden’ door de raad vastgesteld en het bijbehorende activiteitenplan door het college van burgemeester en wethouders. Het activiteitenplan krijgt uitvoering in de jaren 2020 tot en met 2023. Binnen de gemeente krijgt dit een lokale uitwerking.Een schuldhulpverlener van Stroomopwaarts is gestart in het wijkteam Vraagraak en houdt daar wekelijks inloopspreekuur. We werkten aan korte lijnen tussen zowel vrijwillige als professionele organisaties op het gebied van armoede en schulden. Ook communicatie over armoede en schulden had de aandacht. Het extra structurele budget van € 75.000 per jaar werd ingezet voor de uitvoering van het bestaande beleid dat succesvol is en in een duidelijke behoefte voorziet. Er wordt een groter beroep gedaan op de kindregelingen en bewindvoering.

OV-minima
Vanaf 2019 is er een budget beschikbaar gesteld voor een Keuzebudget Openbaar Vervoer om inwoners met een minimum inkomen tegemoet te kunnen komen in hun kosten voor openbaar vervoer. Uit onderzoek in 2019 is gebleken dat het niet haalbaar is om binnen het beschikbare budget een voorziening te bieden die in redelijke verhouding staat tot de uitvoeringskosten. Gelet op de noodzaak om bezuinigingen te realiseren is besloten om het budget te beperken tot € 50.000. Op basis van een behoefteonderzoek en samen met betrokken partners wordt nog verkend hoe mensen met een minimum inkomen voldoende mobiel kunnen blijven.

Zorgmijding
In het akkoord 'Samen Maassluis' is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor zorgmijding. Het gaat dan om inwoners die geen hulp zoeken, terwijl zij wel hulp nodig hebben. We hebben in 2019 ingezet op bemoeizorg, waarbij we inwoners benaderen waarover zorgen zijn en die niet uit zichzelf hulp zoeken. Behalve de bemoeizorg die Antes in Maassluis biedt, heeft in 2019 een pilot plaatsgevonden met bemoeizorg geboden vanuit StOED.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13