Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare verlichting

De openbare verlichting heeft een belangrijke functie in de gemeente. Wanneer de duisternis valt, gaan de lampen aan. Gebruikers van de openbare ruimte hebben hierdoor zicht op de omgeving. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Daarnaast versterkt de openbare verlichting de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte voor het avondgebruik.
Sociale veiligheid en het gevoel veilig te zijn, hangt mede samen met de mate waarin een weggebruiker of bewoner zijn omgeving overzichtelijk vindt. Dit impliceert onder meer dat men passanten op een voldoende grote afstand zijn te herkennen en mogelijke obstakels zoals tunnels en brandgangen zichtbaar zijn waar te nemen.  

De aanwezigheid van verlichting betekent echter niet dat een gebied ook daadwerkelijk veilig is. Hiervoor is onder meer sociale controle (de aanwezigheid van anderen) noodzakelijk. Wanneer sociale controle ontbreekt, kan de gemeente ervoor kiezen om gebruik van bepaalde gebieden te ontmoedigen door hier bewust geen verlichting te plaatsen. In dat geval is het wel van belang dat er een, sociaal gecontroleerd, alternatief voorhanden is. Bijvoorbeeld een route om, in plaats van door het park of één verlichte fietsroute in plaats van drie verlichte fietsroutes.

LED verlichting
De nieuwe LED verlichting is 65% energiezuiniger, heeft lagere onderhoudskosten en gaat langer mee dan de traditionele straatverlichting. Ook is de kleur van de verlichting veranderd van oranje naar helder wit. Hierdoor zijn gezichten en kleuren beter te herkennen.
In 2019 zijn 860 armaturen vervangen voor LED armaturen. Dit heeft plaatsgevonden in de Drevenbuurt, Merellaan, Julinanalaan, Beatrixlaan, Industrieweg, Kwartellaan, Korte-, en Zuidbuurt, Mozartlaan P.C. Hooftlaan en de Sportlaan. Hiermee is eind 2019 ruim 42% van het totale areaal openbare verlichting in LED uitgevoerd. Tevens zijn er circa 30 lichtmasten vervangen.

Storingen en Meldingen
Het primaire doel van de openbare verlichting is het verlichten van de openbare ruimte. Storingen aan het netwerk, het vervangen van defecte lampen en schade ten gevolge van aanrijdingen en vandalisme moeten zo snel mogelijk worden opgelost om de verlichtingskwaliteit in de openbare ruimte na te streven zoals deze bij de aanleg is beoogd.
Het streven is om alle gemelde defecte lampen binnen een termijn van vijf werkbare werkdagen op te lossen. In gebieden die bovengemiddeld gebruikt worden kan door de gemeente prioriteit worden gesteld. Netwerkstoringen worden direct of zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de netbeheerder. De netbeheerder hanteert een oplossingstermijn van tien werkdagen.  
Defecte lampen en de vochtige weersomstandigheden hebben het grootste aandeel in de jaarlijks optredende storingen.  
Per jaar worden er twee inspectierondes gemaakt waarbij alle lampen worden gecontroleerd en, indien nodig, vervangen. Hierdoor neemt het aantal meldingen, dat door inwoners wordt gemaakt, af.

Beleidskader

In de Duurzaamheidsvisie 2012-2015 is opgenomen dat, wanneer het gaat om de openbare verlichting, er sprake moet zijn van een goede afweging tussen veiligheid en duurzaamheid. Er wordt overgegaan tot duurzame verlichting wanneer een armatuur aan vervanging toe is. Verder kiest de gemeente bij nieuwbouwwijken voor de meest energiezuinige openbare verlichting.
Het Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022 is in 2018 door de Raad vastgesteld. Het beheerplan beschrijft de taak van de gemeente Maassluis om efficiënt en met een vooruitziende blik invulling te geven aan het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. De speerpunten zijn veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het is hierbij de bedoeling dat wordt gekeken naar licht dat past bij de lokale kenmerken van de openbare ruimte.
In het kader van goed beheer wordt jaarlijks een deel van de bestaande lichtmasten gerenoveerd en/of vervangen. Dit gebeurt met inachtneming van het normatieve verlichtingsniveau, sociale veiligheid, duurzaamheid en het energieverbruik. Op deze manier wordt jaarlijks een gedeelte van het totale areaal openbare verlichting aangepakt.
Met de uitvoering van het beheerplan wordt invulling gegeven aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord 2013 en de Roadmap Energiebesparing van het gemeentelijke Energie Actie Team, voor het reduceren van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Areaal openbare verlichting
Het verlichtingsareaal bestaat hoofdzakelijk uit lichtmasten met één armatuur. Er zijn echter ook masten met twee armaturen. Daarnaast zijn er armaturen met meerdere lampen. Deze aantallen zijn aan veranderingen onderhevig, als gevolg van areaaluitbreidingen en vervangingsprojecten.
Het areaal lichtpunten bestaat in 2019 uit 39% LED-armaturen. Hiervoor zijn opdrachten verstrekt voor vervanging op met name de volgende locaties:

  • Drevenbuurt
  • Steendijkpolderpark (inclusief  masten)
  • PC Hooftlaan - Wagenstraat
  • Prinses Beatrixlaan e.o.
  • Mozartlaan - Beethovenpark
  • Taanschuurpolder
  • Schilderen masten (ca. 1000 stuks)
  • VOP bakken (ca. 25 stuks LED bakken ten behoeve van zebrapaden)
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13