Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering en water

De gemeente heeft (wettelijke) verplichtingen op het gebied van het stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en - in samenwerking met het Hoogheemraadschap - het oppervlaktewater.

Beleidskader

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 (GRP) is een belangrijk instrument voor de invulling van de gemeentelijke watertaken. Het GRP is een traditioneel beheerplan zoals we dat ook kennen voor andere kapitaalgoederen, aangevuld met:

  • Een uitgebreide technische beschrijving (het Basis Rioleringsplan);
  • Een beleidsvisie;
  • Een afsprakenkader binnen de waterketen.

Het GRP kent een wettelijke basis  (wet milieubeheer) en is volgens een zorgvuldig proces in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland tot stand gekomen. Het plan wordt eens in de vijf jaar bijgesteld en heeft daarom een beoogde geldigheidsduur van vijf jaar.

Het GRP is een wettelijk beleidsstuk, dat aangeeft welke activiteiten er in de beleidsperiode worden uitgevoerd op het gebied van de rioleringen. Doel bij het opstellen van dit GRP is om een duidelijk verband aan te brengen tussen de activiteiten die gaan plaatsvinden en de bijdrage die deze activiteiten leveren aan het behalen van de doelstellingen. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met beschikbare middelen. De belangrijkste rol van de riolering is het zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. Om dit efficiënt te kunnen doen zal het afvalwatersysteem zich moeten door ontwikkelen naar een toekomstbestendig robuust en flexibel systeem.

Om dit te bereiken omarmt Maassluis de visie van Rainproof, met z’n allen kunnen we de sponswerking van de stad vergroten. Maassluis Rainproof, elke druppel telt!  

Om de zorg goed uit te kunnen voeren, zijn in het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) verband, de volgende zeven functionele eisen uitgewerkt, waaraan het afvalwatersysteem moet voldoen:

  1. Het systeem is compleet en juist aangelegd.
  2. Het systeem functioneert naar behoren.
  3. Het systeem is schoon, heel en veilig.
  4. Het werkproces is op orde.
  5. De klant is tevreden.
  6. De financiën zijn op orde.
  7. De waterketen is klaar voor de toekomst

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud programma 7

Begroting

Rekening

Investeringen

2019 bijgesteld

2019

2019

Riolering

1.748

1.925

2.291

Eigen uren onderhoud riolering

239

239

0

Totaal

1.987

2.164

2.291

(bedragen x € 1.000)

Riolering

1-1-2019

Mutaties

31-12-2019

2019

Voorziening riolering

1.191

5

1.197

Totaal

1.191

5

1.197

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13