Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Onder gemeentelijke gebouwen wordt in deze paragraaf verstaan vastgoed dat eigendom is van de gemeente Maassluis en waarvoor er een (gedeeltelijke) groot onderhoudsplicht is. Hierbij kan gedacht worden aan het dienstgebouwen, scholen, sport- en welzijnsaccommodaties of culturele accommodaties. Voor dit vastgoed zijn onderhoudsplannen opgesteld.

Beleidskader

De gemeentelijke gebouwen vormen als vastgoed een bepaald kapitaal. Dit kapitaal dient op een goede wijze te worden onderhouden zodat de waarde bewaard blijft. In het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen 2017-2021 is inzichtelijk gemaakt wat het areaal van de gemeentelijke gebouwen in kwantitatieve en kwalitatieve zin is. In dit plan is onder andere beschreven welke ontwikkelingen ten aanzien van gebouwen worden verwacht, welke kwaliteitsniveaus voor het onderhoud worden gehanteerd en met welke aspecten rekening moet worden gehouden. De duurzaamheid speelt hierin een steeds belangrijker rol. De basis voor het onderhoud ligt vast in meerjarenonderhoudsplannen (MOP's). De MOP's vormen de basis van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De MOP's worden vervolgens vertaald in de meerjarenbegroting, vanuit de onderhoudsvoorziening als het gaat om onderhoud en in het investeringsprogramma, als het gaat om vervangingsinvesteringen.

Gepland onderhoud gebouwen 2019

Accommodatie

Geplande activiteit(en)

Uitgevoerd ja/nee

MFA Startpunt

vervangen doeken en screens

uitvoering is ingepland voor 2020

Stadhuis

Vervanging tableau's schachten

nee, was niet noodzakelijk

Deelvervanging verlichtingsarmaturen

er zijn armaturen vervangen

Mgr. Bekkerslaan 1b

onderhoud in verband met vervallen investeringen

niet uitgevoerd door de verwachte sloop in 2020

Gymlokaal Haydnlaan

schilderwerk: interieur bijwerken

nee, was niet noodzakelijk

Zwembad Dolfijn

plafondafwerkingen, regeling klimaat en sanitair, beveiliging, terrein, vaste keukenvoorziening, zwembadinstallaties, verlichtingsarmaturen tegen de gevel

ja, alles is uitgevoerd

Bibliotheek

buitenschilderwerk, vervangen pompen

uitvoering volgt voor beide zaken in 2020

Inblik, De Vloot 208

buitenkozijnen, onderhoud POM ruimten

aan de kozijnen wordt herstelwerk verricht in 2020, het onderhoud aan de POM ruimten is uitgevoerd (is jaarlijks onderhoud)

Kunst- en cultuuracademie

buitenwandafwerkingen (o.a. schilderwerk), renovatie keuken

nee, de buitenwandafwerkingen was niet nodig. De renovatie van de keuken wordt niet uitgevoerd (ivm sloop).

Gebouw Burg. Wesselinkstr.2

exterieur (incl. kitwerk)

ja, uitgevoerd

Schuurkerk

schilderwerk, exterieur (incl. kitwerk)

nee, was niet noodzakelijk

Sleepvaartmuseum

voegwerk en schoorsteenrenovatie

ja, uitgevoerd

Molen de Hoop

rolwagens/rolvloer

werkzaamheden zijn aangepast uitgevoerd

 

Financiële consequenties

Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
De gemeente heeft diverse gebouwen in bezit ten behoeve van eigen gebruik of gebruik door derden. Deze gebouwen dienen onderhouden te worden. Het is de taak van de gemeente om efficiënt en met een vooruitziende blik invulling te geven aan beheer en onderhoud. Om inzicht te krijgen in de totale onderhoudskosten is in mei 2017 is het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 vastgesteld. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van het meerjarige groot onderhoud in een voorziening te worden gestort.

(bedragen x € 1.000)

Verloop voorziening onderhoud gebouwen

2019

Stand per 1 januari

2.064

Toevoegingen:

Jaarlijkse storting

169

Onttrekkingen:

Panden bedrijfsvoering

57

MFA/Scholen

25

Binnensportaccommodaties

156

Verhuurde panden

52

Bijzondere gebouwen (molen/carillon)

34

Stand per 31 december

1.910

De volgende vervangingsinvesteringen zijn in 2019 uitgevoerd.

(bedragen x € 1.000)

Investeringen gebouwen

2019

Panden bedrijfsvoering

549

Cultuurgebouwen

32

Multifunctionele accommodaties

106

Zwembad

115

Sporthallen en gymlokalen

52

Bijzondere gebouwen (molen/carillon)

69

Totaal onderhoudsinvesteringen

923

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13