Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het structurele en het incidentele weerstandsvermogen.

Structurele weerstandsvermogen
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.
Met de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019 is de samenstelling van de weerstandscapaciteit aangepast en worden de financiële activa (aandelen), de post onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit niet meer meegenomen bij de berekening.

Incidenteel weerstandsvermogen
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.
In Maassluis wordt het weerstandsvermogen voornamelijk gevormd door de algemene reserve.
De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Maassluis voor 2019 bedraagt € 27,2 miljoen:

(bedragen x € 1,- mln.)

Weerstandscapaciteit

Begroting

Rekening

Incidenteel/

1.

Algemene Reserve

21,7

26,7

I

2.

Stille reserves

0,6

0,5

I

3.

Verwacht resultaat (na bestemming resultaat)

0,3

0,002

I

Totaal

22,6

27,2

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13