Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel- en simulatie 2019

Een gemeente loopt, net als elke andere organisatie, risico’s in de uitvoering van haar taken. Van een aantal risico’s is bekend welke financiële gevolgen deze hebben en weet men vrijwel zeker dat het feit zich zal voordoen of voorgedaan heeft. De gemeente is dan gehouden hiervoor voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld bij een geraamd tekort op specifieke grondexploitaties. Bij een risico is het onbekend of het feit zich zal voordoen.

Bij de inventarisatie zijn in totaal 153 risico's in beeld gebracht. De risico's als gevolg van het coronavirus zijn door de onzekerheden nog niet opgenomen in het risicoprofiel. In het onderdeel 'Gebeurtenissen na balansdatum' wordt hier meer over geschreven.

Alle risico's tellen op tot € 39,6 miljoen. Geen enkel risico is 100%, want dan zou het een knelpunt zijn. Het risicosimulatiemodel rekent scherper. Het model gaat uit van scenario's waarbij risico's niet, geheel of gedeeltelijk optreden. Vervolgens gaan we voor de hoogte van de algemene reserve uit van een zekerheidspercentage van 70%. Dat houdt in dat met het hieronder berekende weerstandscapaciteit een zekerheid van 70% bestaat dat de risico's zijn gedekt.

(bedragen x € 1,- mln.)

Risicoprofiel 2019

70%

8,7

7,9

90%

9,9

9,0

Totaal grote risico’s

12,0

9,3

Overige risico's

34,0

30,3

Totaal alle risico’s

46,1

39,6

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13