Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen financiële positie

Jaarlijks neemt de gemeente de landelijk voorgeschreven financiële kengetallen op. De in deze paragraaf opgenomen kengetallen zijn gebaseerd op de werkelijkheid en de geprognosticeerde balans en gaan uit van ongewijzigd beleid. De combinatie van de kengetallen en de geprognosticeerde balans zijn een indicatie voor de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente in de komende jaren.

Verloop van de cijfers

Kengetallen

rekening 2018

rekening 2019

begroting 2019

netto schuldquote

74,0%

69,4%

85,9%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

68,0%

62,9%

80,0%

solvabiliteitsratio

28,1%

28,5%

25,4%

grondexploitatie

14,0%

11,5%

9,0%

structurele exploitatieruimte

-1,5%

0,8%

0,3%

belastingcapaciteit

104,0%

111,0%

111,0%

EMU-saldo (in € 1.000)

-5.703

-35

-1.798

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
De netto schuldquote neemt af ten opzichte van 2018 en blijft zodoende in risicocategorie A. Voor een verdere toelichting van het verloop van de schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. Hoe lager dit percentage hoe beter.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om een goed beeld te krijgen van de verstrekte leningen aan derden dient de netto schuldquote hiervoor te worden gecorrigeerd. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In Maassluis betreft dit eigenlijk maar één lening die verstrekt is aan de woningbouwcorporatie Maasdelta, deze lening wordt in 2020 volledig afgelost. Hoe lager dit percentage hoe beter.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen en in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio van de gemeente Maassluis laat een kleine verbetering zien. Hoe hoger het solvabiliteitspercentage hoe beter.

Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.
Hoe lager de netto grondpositie ten opzichte van de te verwachten opbrengsten hoe beter (dus een lager percentage). Maassluis valt in categorie A (minste risico).

Structurele exploitatieruimte
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of -overschot. Hoe hoger dit percentage hoe beter. De exploitatieruimte is toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 zijn alle structurele lasten gedekt door structurele baten.

Belastingcapaciteit
Lage woonlasten dragen bij aan een prettig woon- en investeringsklimaat. Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten (absoluut getal). Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Hoe lager dit percentage hoe beter. Maassluis heeft met een percentage van 110% hogere woonlasten dan het gemiddelde.

EMU-saldo
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van de gemeente Maassluis voor 2019 komt uit op € 3.000 negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven vrijwel gelijk zijn aan de inkomsten.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen
Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge samenhang een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Daarom dienen ze te worden voorzien van een adequate toelichting. De waarden van de kengetallen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest en categorie B is neutraal.

Kengetallen

2018

2019

totaal lasten exploitatie

95

97

weerstandscapaciteit

24,8

27,2

weerstandscapaciteit in % totale lasten

26%

28%

Toelichting onderling verhouding kengetallen
De financiële positie van Maassluis bevindt zich voor de helft in categorie A (het minst risicovol). Alleen de belastingcapaciteit 2019 bevindt zich in categorie C. De solvabiliteitsratio zit in categorie B.

Kengetallen

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Maassluis 2019

netto schuldquote

<90%

90%-130%

>130%

69,4%

netto schuldquote gecorrigeerd

<90%

90%-130%

>130%

62,9%

solvabiliteitsratio

>50%

20%-50%

<20%

28,5%

grondexploitatie

<20%

20%-35%

>35%

11,5%

structurele exploitatieruimte begroting

>0%

0%

<0%

0,8%

belastingcapaciteit

<95%

95%-105%

>105%

111%

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13