Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht incidentele baten en lasten

Conform het BBV vermelden wij de overzichten 'incidentele baten en lasten' en 'incidentele reserve mutaties'.

Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming. Bij de rekening wordt nagegaan of de invloed van de onttrekkingen aan en stortingen in Onvoorzien beperkt blijft tot 2019 en of deze geen effect hebben op volgende jaren.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar.

Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten bij structureel bestaand beleid blijven naar hun aard 'structureel'.
Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financiering- of dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekking uit daartoe toereikende bestemmingsreserves gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten (mutaties op onvoorzien) in 2019. Incidentele baten en lasten kleiner dan € 15.000 zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Programma

R 2019

Incidentele baten

Verkoop pand Jokweg

0

-180.000

Incidentele grondverkoop

0

-58.000

Vergoeding extra parkeerplaatsen moskee

2

-50.000

Winstneming de Dijk

3

-233.976

Liquidatie recreatieschap

5

-1.801.363

Opbrengst inruil bedrijfsauto's

7

-60.271

Vrijval tekortvoorzieningen grondexploitaties

8

-210.568

Extra inkomsten bouwleges

8

-764.155

Precariobelasting kabels en leidingen

ad

-337.142

Incidentele reserveonttrekkingen

div.

-2.381.444

Incidentele lasten

Aanvullende storting voorziening wethouderspensioenen

0

483.000

Storting wachtgeld in voorziening

0

107.000

Viering 75 jaar vrijheid

0

27.000

Verkiezingen

0

48.000

Storting ontvangst extra parkeerplaatsen in parkeerfonds

2

50.000

Vrijetijdseconomie

3

25.000

Kerstfeest in de stad

3

160.000

Noodlokaal

4

31.146

Tijdelijke uitbreiding combinatiefunctie

5

18.000

Advisering SPUK-regeling sport

5

27.000

Extra bijdrage WOS-media

5

40.000

Impuls groen

5

100.000

Subsidie Snikschuit

5

64.000

Financiële compensatie statushouders

6

23.327

Incidentele subidie InBlik

6

46.993

Innovatie sociaal domein

6

109.850

Brede schuldenaanpak

6

31.360

Naheffing glasinzameling

7

107.556

Organisatieontwikkeling stadsbedrijf

7

152.736

Bodemsanering Tooroplaan

7

83.500

Doorstroommakelaar/wooncoach

8

25.000

Stagebudget

oh

62.673

Organisatieontwikkeling-ontwikkelassessments/functiewaardering/HR21

oh

251.901

Automatiseringskosten

oh

85.000

Storting voorziening dubieuze debiteuren

div.

159.685

Incidentele reservestortingen

div.

4.222.491

Totaal incidentele lasten

6.542.218

Toelichting

Incidentele baten

Verkoop pand Jokweg
Het (laatste) pand aan de Jokweg is in 2019 verkocht.

Incidentele grondverkoop
Er is in 2019 een stuk grond verkocht aan de Wipperskade.

Parkeerplaatsen moskee
Voor de realisatie van tien extra parkeerplaatsen bij de moskee is een bedrag ontvangen van € 50.000. Dit bedrag is in de voorziening parkeerfonds gestort.

Winstneming de Dijk
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dient er voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst te worden genomen. Voor de Dijk wordt in 2019 een deel van de winst genomen.

Liquidatie recreatieschap
In 2019 zijn de noodzakelijke stappen gezet om de liquidatie van het recreatieschap en de overdracht naar de nieuwe coöperatie CBG (coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland) te kunnen realiseren. Eén van de elementen was het opvragen door het CBG van het entreegeld aan de gemeenten. Voor Maassluis hield dit in dat er ruim € 921.000 is ingelegd als aandeel in het vermogen van het CBG. Deze actie is verwerkt in de eerste bestuursrapportage onder de budgetneutrale wijzigingen, aangezien het aandeel van het eigen vermogen in de oude gemeenschappelijke regeling hiervoor is ingezet. Bij het opstellen van de begroting is gebleken dat deze boeking (de vrijval van het eigen vermogen van het recreatieschap) een positief effect heeft op de gemeentelijke exploitatie, ter hoogte van het gehele bedrag.

Vanuit de liquidatie van het recreatieschap is tevens budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van verschillende projecten in de diverse gemeenten. Voor Maassluis betreft dit drie projecten in de openbare ruimte voor een bedrag van € 880.000. Er zijn in regionaal verband (nog) geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de termijn van uitvoeren van deze projecten. Het bedrag van € 880.000 dient derhalve als incidentele opbrengst te worden verantwoord. Om te voorkomen dat deze gelden vrijvallen in het rekeningsaldo is besloten deze inkomsten te reserveren in de reserve projecten gewone dienst.

Inruil voertuigen
De inruil van oude voertuigen heeft geleid tot een eenmalig voordeel.

Actualiseren verliesvoorzieningen grondexploitatie
Door de actualisatie van de verliesvoorzieningen kan er eenmalig een bedrag vrijvallen.

Bouwleges
De inkomsten van de bouwleges zijn dit jaar uitgekomen op ruim 1 miljoen, terwijl er € 333.000 was geraamd. In de loop van het jaar zijn met de tweede bestuursrapportage en de slotwijziging reeds inkomsten bijgeraamd, maar uiteindelijk is er op rekeningbasis nog een voordeel gerealiseerd.

Precario kabels en leidingen
Met ingang van het begrotingsjaar 2022 is het niet meer toegestaan om precariobelasting op kabels en leidingen te heffen. De precariobelasting kabels en leidingen voor de jaren 2020 en 2021 wordt daardoor als incidentele baat aangemerkt. In de meerjarenraming is reeds rekening gehouden met het wegvallen van deze inkomsten.

Incidentele lasten

Aanvullende storting wethouderspensioenen
De pensioenen worden in hoge mate bepaald door de marktrente. De rente is op dit moment erg laag en dit heeft als gevolg dat er meer pensioenkapitaal voor (voormalig) wethouders in de voorziening aangehouden moet worden. De extra dotatie in de voorziening door de lage rentestand betreft eenmalig € 483.000.

Storting wachtgeld
Vanwege het aftreden van een wethouder is er een incidentele storting in de voorziening wachtgeld gedaan.

Viering 75 jaar vrijheid
Er is een incidentele subsidie verstrekt aan de Stichting publieke evenementen Maassluis (SPEM) ten behoeve van de viering van 75 jaar bevrijding.

Verkiezingen
In 2019 hebben er drie verkiezingen plaatsen gevonden, namelijk de Provinciale, Europese en de Waterschapsverkiezingen. Voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen heeft de gemeente een vergoeding ontvangen. Ondanks deze bijdrage is het verkiezingsbudget ontoereikend om drie verkiezingen in één jaar te kunnen bekostigen. Voorgesteld is om het budget eenmalig te verhogen met € 48.000.

Vrijetijdseconomie
Maassluis heeft in 2019 de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de Metropoolregio gecoördineerd. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt, die deels gedekt zijn door bijdragen van andere gemeenten. Per saldo is er sprake van een incidentele uitgave.

Kerstfeest in de stad
Voor het organiseren van het Kerstfeest in de stad is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 160.000.

Noodlokaal Montessorischool
Voor de plaatsing van een noodlokaal bij de Montessorischool is een incidenteel budget beschikbaar gesteld.

Tijdelijke uitbreiding combinatiefunctie
In de jaarschijven 2020 en 2021 is een tijdelijke uitbreiding van 0,9 fte combinatiefunctie verwerkt.

Advisering SPUK-regeling sport
Er zijn eenmalig kosten gemaakt door een bureau in te schakelen om de gemeente bij te staan in het beperken van de fiscale consequenties van het gewijzigde sportbesluit.

WOS Media
Er is een tijdelijke aanvulling op de jaarlijkse subsidie WOS verstrekt om de WOS in staat te stellen een professionaliseringsslag te maken.

Impuls groen
In het coalitieakkoord is een extra tijdelijke impuls voor het openbaar groen opgenomen, het gaat met name om de vervanging van verouderde beplanting en bomen waarna dit onderdeel is van het reguliere beheer.

Subsidie Snikschuit
De raad heeft op 26 maart jl. besloten ten laste van het resultaat 2019 een subsidiebedrag van maximaal € 64.000 beschikbaar stellen voor de bouw van een Snikschuit.

Incidentele financiële compensatie statushouders
Een aanbieder van Inburgeringsonderwijs in Maassluis is eind 2018 failliet verklaard. Inburgeraars die reeds voor een kwartaal vooruitbetaald hadden, zijn hierdoor hun geld kwijt. Voor veertien statushouders heeft dit als gevolg dat hun resterende inburgeringsbudget dat DUO voor hen beheert, nu onvoldoende is om het wettelijke verplichte inburgeringsexamen te kunnen halen. Het college heeft besloten de statushouders die gedupeerd zijn door het faillissement van de aanbieder inburgeringscursus in Maassluis financieel te compenseren. Inmiddels zijn deze gelden naar de onderwijsinstellingen overgemaakt.

Incidentele subsidie InBlik
In 2019 is een incidentele subsidie verleend voor het inzetten van een beheerder van het jongerencentrum InBlik.

Innovatie sociaal domein
De reserve innovatie sociaal domein is ingezet om innovatieve plannen te stimuleren om het beleid op het brede sociaal domein door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen. De incidentele uitgaven bedragen € 109.850.

Brede schuldenaanpak
Vanuit de reserve overlopende posten is een incidenteel bedrag voor de brede schuldenaanpak ingezet.

Glasinzameling
De inzamelaar heeft verzuimd om de afgelopen vijf jaar het juiste tarief voor het inzamelen van glas in rekening te brengen. Dat is in 2019 alsnog gebeurd.

Organisatieontwikkeling Stadsbedrijf
Er zijn incidentele kosten gemaakt voor het aanstellen van een transitie- en afvalmanager.

Bodemsanering Tooroplaan
In 2019 is de bodemsanering bij de Tooroplaan uitgevoerd, die - in overleg met de provincie - deels is bekostigd met het restant ISV3-bodembudget.

Wooncoach
In overeenstemming met MaasDelta en VBBM is in (2018 en) 2019 ingezet op doorstroming op de Maassluise woningmarkt. De incidentele uitgaven bedroegen € 25.000.

Traineeship
In de begroting van (2018 en) 2019 is incidenteel extra budget beschikbaar gesteld voor trainees om deze wijze van werven en werken te onderzoeken.

Organisatieontwikkeling
Conform het organisatieontwikkelingsplan zijn ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling in 2019 incidentele kosten gemaakt voor het houden van ontwikkelassessment, organisatiebrede opleidingen, het opstellen van nieuwe functieprofielen en het invoeren van HR21.

Automatisering
De incidentele overschrijding op het totale automatiseringsbudget is ontstaat door hogere implementatiekosten van het nieuwe zaaksysteem en de verbetering en de daaruit voortvloeiende hogere kosten van het nieuwe wifi netwerk.

Voorziening debiteuren
De voorziening Debiteuren moet van voldoende omvang zijn om de oninbare aanslagen en vorderingen te kunnen opvangen. In de afgelopen jaren is er een beroep gedaan op deze voorziening, waardoor deze niet hoog genoeg meer is om toekomstige nadelen op te vangen. Daarom is een extra storting (vanuit de exploitaties riolering, afval en ozb) in de voorziening noodzakelijk gebleken.

Reservemutaties
Conform de BBV-nota incidentele baten en lasten worden alle reservemutaties aangemerkt als incidentele posten.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het positieve rekeningresultaat 2019 (€ 298.000) voor € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en reserveonttrekkingen en € 6,5 miljoen door incidentele lasten.

Na het elimineren van de incidentele posten resteert een positief saldo van € 764.000 dat niet aangemerkt wordt als ‘incidenteel’ volgens de definitie van het BBV.
Per saldo worden de structurele lasten in 2019 geheel gedekt door structurele baten. Er is dus voor 2019 sprake van een materieel evenwicht.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Conform de BBV-nota incidentele baten en lasten worden alle reservemutaties aangemerkt als incidentele posten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13