Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht baten en lasten per taakveld

In artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat er een verplichte bijlage taakvelden in de jaarrekening moet worden opgenomen.

Voor het samenstellen van het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten per taakveld zijn alle kostenplaatsen in de gemeentelijke administratie gekoppeld aan een taakveldnummer. Voor de programma's 1 t/m 8 loopt de taakveldindeling parallel aan de programmaindeling. Programma 0 Bestuur en dienstverlening bestaat uit de taakvelden 0.1 t/m 0.3. Het overzicht overhead is gelijk aan taakveld 0.4. Tot slot vormen de taakvelden 0.5 tot en met 0.9 het overzicht algemene dekkingsmiddelen. De reservemutaties (taakveld 0.10) zijn verdeeld over de verschillende programma's.

tableCell2

tableCell3

(bedragen x € 1.000)

Overzicht taakvelden

Saldo lasten/baten 2019

Primaire begroting

Definitieve begroting

Jaarrekening

0.1

Bestuur

2.012

2.012

2.461

2.461

-1

2.608

2.608

0.10

Mutaties reserves

-33

713

680

-2.090

2.832

741

-2.381

4.222

1.841

0.2

Burgerzaken

-637

1.080

443

-512

1.034

521

-455

985

531

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.377

613

-764

-1.231

448

-783

-1.228

435

-793

0.4

Overhead

-37

11.279

11.242

-37

11.441

11.404

-92

11.446

11.354

0.5

Treasury

-1.170

-156

-1.325

-1.294

106

-1.188

-1.304

153

-1.151

0.61

OZB woningen

-4.303

407

-3.896

-4.437

383

-4.055

-4.438

448

-3.990

0.62

OZB niet-woningen

-1.877

-1.877

-1.989

-1.989

-2.007

-2.007

0.64

Belastingen overig

-403

99

-304

-415

99

-316

-422

104

-319

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-51.474

-51.474

-52.072

-52.072

-52.511

-52.511

0.8

Overige baten en lasten

-2.060

1.680

-380

-1.977

1.626

-350

-1.965

1.657

-308

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.548

1.548

1.533

1.533

1.544

1.544

1.2

Openbare orde en veiligheid

-19

1.345

1.326

-41

1.582

1.541

-19

1.540

1.521

2.1

Verkeer en vervoer

-83

3.864

3.781

-83

3.335

3.252

-223

3.454

3.231

2.2

Parkeren

1

1

1

1

-4

5

1

2.3

Recreatieve havens

-48

39

-8

-48

39

-8

-26

29

3

2.4

Economische havens en waterwegen

-90

746

656

-90

691

602

-72

591

519

3.1

Economische ontwikkeling

183

183

183

183

181

181

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-26

26

-5.629

5.509

-120

-2.384

2.062

-323

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-42

29

-13

-42

29

-13

-39

44

5

3.4

Economische promotie

-5

268

263

-30

498

468

-39

529

490

4.1

Openbaar basisonderwijs

299

299

299

299

303

303

4.2

Onderwijshuisvesting

-45

1.718

1.673

-45

1.626

1.581

-69

1.535

1.465

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-830

1.722

892

-1.694

2.635

941

-1.330

2.328

998

5.1

Sportbeleid en activering

-49

419

370

-49

397

348

-68

424

357

5.2

Sportaccommodaties

-691

2.197

1.506

-697

1.992

1.295

-714

2.102

1.388

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-64

1.285

1.221

-64

1.207

1.142

-80

1.204

1.124

5.4

Musea

-66

350

284

-66

306

240

-63

279

216

5.5

Cultureel erfgoed

-1

86

85

-1

149

148

-7

148

140

5.6

Media

-57

711

654

-57

682

625

-58

689

631

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-48

2.515

2.467

-1.849

4.246

2.397

-1.839

2.507

668

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-40

1.817

1.777

-40

1.984

1.944

-74

1.896

1.822

6.2

Wijkteams

3.213

3.213

3.182

3.182

11

3.111

3.122

6.3

Inkomensregelingen

-11.762

14.886

3.124

-12.131

14.805

2.674

-11.836

14.245

2.409

6.4

Begeleide participatie

3.385

3.385

3.412

3.412

-12

3.411

3.398

6.5

Arbeidsparticipatie

3.052

3.052

3.129

3.129

-54

3.156

3.102

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

808

808

1.017

1.017

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.371

8.371

7.814

7.814

-97

7.864

7.767

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.996

4.996

-130

5.613

5.483

-318

5.956

5.638

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

178

178

178

178

-47

101

54

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

766

766

1.151

1.151

1.153

1.153

7.1

Volksgezondheid

1.385

1.385

1.443

1.443

1.358

1.358

7.2

Riolering

-2.750

2.218

-531

-2.750

2.219

-531

-2.725

2.207

-518

7.3

Afval

-5.077

2.694

-2.382

-5.256

3.753

-1.503

-5.376

4.052

-1.324

7.4

Milieubeheer

789

789

-16

837

820

-18

855

837

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-471

499

28

-471

473

2

-623

657

35

8.1

Ruimtelijke ordening

505

505

482

482

465

465

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-2.657

2.741

84

-1.870

1.696

-174

-2.363

2.206

-157

8.3

Wonen en bouwen

-516

1.186

670

-1.425

1.300

-126

-1.614

1.421

-193

0.11     Saldo rekening baten en lasten

-88.805

89.758

953

-100.629

101.644

1.015

-98.986

98.688

-298

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13