Paragrafen

Financiering

Kasgeldlimiet

Tijdelijke tekorten worden opgevangen met kasgeldleningen met een looptijd van enkele weken. Via geldmakelaars sluiten we deze af bij de BNG, verzekeraars, pensioenfondsen en provincies. Hierbij houden we rekening met de wettelijke kasgeldlimiet die de omvang van deze leningen maximeert.

De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Dit om de gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Voor Maassluis bedraagt de limiet in 2019 € 7,4 mln.

Er wordt getracht de kasgeldlimiet optimaal te benutten vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld, zoals bijvoorbeeld kasgeld, vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen.
In een jaar mag de kasgeldlimiet maximaal twee kwartalen worden overschreden. In 2019 is de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal overschreden.

(bedragen x € 1.000)

Kasgeldlimiet

eerste

tweede

derde

vierde

Omvang begroting per 1 januari 2019

87.895

87.895

87.895

87.895

1 Toegestane kasgeldlimiet

In procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

In bedragen

7.471

7.471

7.471

7.471

2 Omvang vlottende schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar

6.333

8.000

1.667

Schuld in rekening-courant (contract BNG)

1.657

146

3854

3829

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

Overige geldleningen (geen vaste schuld)

Totaal

7.990

8.146

5.521

3.829

3 Vlottende middelen

Contante gelden in kas

28

53

47

14

Tegoeden in rekening-courant

9

766

4.834

12.828

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

Totaal

37

819

4.881

12.842

Toets kasgeldlimiet

Toegestane kasgeldlimiet (1)

7.471

7.471

7.471

7.471

4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)

7.953

7.327

640

-9.013

Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)

-482

144

6.831

16.484

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13