Paragrafen

Financiering

Wat is er gebeurd in 2019?

Opgenomen leningen

(bedragen x € 1.000)

Bedrag

gem.rente%

Stand per 1 januari 2019

59.791

2,08%

Nieuwe leningen

15.000

Reguliere aflossingen

12.143

Vervroegde aflossingen

0

Stand per 31 december 2019

62.648

1,63%

De schuldpositie van de gemeente Maassluis bedraagt eind 2019 € 62,6 miljoen.
In 2019 is er één nieuwe geldlening aangetrokken voor een bedrag van € 15 miljoen bij de Nederlandse Waterschapsbank  (NWB) met een looptijd van 10 jaar en een negatieve rente van 0,334%. Daarnaast is er een fixe lening ad € 7 mln. van de Provincie Drenthe afgelost met een rente van 0,51 %.  De overige reguliere aflossingen bedroegen € 5,1 mln. De gemiddelde rente van de leningportefeuille komt daarmee op 1,63 %.

Jaarlijks wordt er bekeken welke geldleningen in aanmerking komen voor vervroegde aflossing/ rente-aanpassing binnen de renterisiconorm. Aan de hand van de dan geldende kapitaalmarktrente wordt er een besluit genomen. In 2019 kwamen geen leningen voor vervroegde aflossing en/of renteaanpassing in aanmerking.

Verstrekte geldleningen

Startersleningen
De gemeente verstrekt geen geldleningen meer aan particulieren. Wel verstrekt de gemeente geldleningen aan starters op de woningmarkt via de SVn (stimuleringsfonds volkshuisvesting). Eind 2019 bedroeg het saldo € 2,1 miljoen.

Hypothecaire geldleningen gemeentepersoneel
De gemeente verstrekt geen geldleningen meer aan het personeel. De bestaande leningen worden volgens afgesproken planning afgelost. Eind 2019 bedroeg de boekwaarde van de leningen € 199.000.

Duurzaamheidslening/ stimuleringslening
In 2019 zijn de verordeningen voor het verstrekken van duurzaamheids- en stimuleringsleningen vastgesteld. De eerste storting op de rekening courant bij de SVn heeft in 2019 plaatsgevonden. De eerste duurzaamheidsleningen zijn in 2020 daadwerkelijk verstrekt.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13