Paragrafen

Financiering

Rentelasten en omslagrente

Externe rentelasten 2019
De betaalde rentelasten over de langlopende leningen 2019 bedragen € 1,2 miljoen. De gemiddelde rente over de langlopende leningen kwam daarmee uit op 1,63%.

Externe rentebaten 2019
De ontvangen rente in 2019 bedraagt € 95.216. Het betreft renteopbrengsten van hypothecaire geldleningen en de lening aan de woningstichting Maasdelta. Ook is rente ontvangen over de afgesloten kasgeldleningen en een nieuw aangetrokken langlopende lening met een negatieve rente.

Rente grondexploitatie
Over de boekwaarde van de grondexploitaties wordt rente toegerekend. Grondexploitaties worden gefinancierd met vreemd en met eigen vermogen. Voor het rentepercentage over het vreemde vermogen geldt het gewogen gemiddelde van de leningen en over het eigen vermogen mag geen rente worden toegerekend.
Omdat het gewogen gemiddelde rentepercentage over het gehele vreemde vermogen 1,74% bedraagt en de verhouding vreemd vermogen staat tot totaal vermogen 72% is, bedraagt het toe te rekenen percentage aan de grondexploitaties: 72% x 1,74% = 1,25%.

Interne toerekening via omslagrente
Voor de interne toerekening van de rentekosten over investeringen hanteert de gemeente het omslagsysteem. Dit houdt in dat over alle investeringen een gemiddelde rente wordt gerekend, de zogeheten omslagrente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2019 is de omslagrente bepaald op 2,0%.

Het onderstaande renteschema geeft inzicht in de werkelijke rentelasten en de toerekening van deze lasten aan de investeringen en de grondexploitaties.

(bedragen x € 1.000)

Rentecomponent

a

De externe rentelasten over de korte en langlopende financiering

1.159

b

De externe rentebaten

-95

Saldo rentelasten en rentebaten

1.064

c1

Rente doorberekening grondexploitaties

-210

c2

Rentebaat verstrekte leningen (=projectfinanciering)

-210

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

854

d

Rente eigen vermogen en voorzieningen

730

730

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.584

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 2%)

-1.588

f

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-4

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13