Paragrafen

Financiering

Renterisico

De wettelijke renterisiconorm ziet erop toe dat gemeenten in elk jaar slechts een deel van hun leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van renteschommelingen en wordt het renterisico over de jaren gespreid. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. In 2019 bedroeg de renterisiconorm € 17,6 mln. Het feitelijke renterisico (nummer drie in onderstaande tabel) wordt afgezet tegen de renterisiconorm (nummer vier in de tabel).

De gemeente blijft in 2019 ruimschoots onder de renterisiconorm, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

(bedragen x € 1.000)

Renterisico vaste schuld

2019

(1) renteherziening op vaste schuld

(2) betaalde aflossingen

12.143

(3) renterisico vaste schuld

12.143

Renterisiconorm

(4a) omvang begroting per 01-01-2019

87.895

(4b) normpercentage

20%

(4) renterisiconorm (4a x 4b/100)

17.579

Toets renterisiconorm

(5a) ruimte onder renterisiconorm (4>3)

5.436

(5b) overschrijding renterisiconorm (3<4)

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13