Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

De overkoepelende opgave is het versneld uitvoeren van lopende projecten en het opstarten van nieuwe projecten om enerzijds te voldoen aan de grote woningvraag in de stad en daarnaast het economisch functioneren en de verblijfskwaliteit te verbeteren.

We zijn met Maasdelta in overleg gegaan voor de afronding van de Burgemeesterswijk en letten er daarbij op dat er vooral gebouwd wordt voor de huidige bewoners, met onder meer een complex voor ouderen in de sociale huur, gestapelde en laagbouwwoningen in de sociale huur en betaalbare koop voor jongere bewoners. Dit overleg verloopt constructief, de verwachting is dat in 2020 een planuitwerking wordt vastgesteld.

We zijn gestart met een studie hoe we het voormalige RK terrein aan de P.C. Hooftlaan niet geheel, maar beperkt kunnen bebouwen conform het Coalitieakkoord, om zo het plein te behouden voor parkeren, groen en evenementen.

We hebben samen met een meedenkgroep de uitgangspunten voor de vrijgekomen schoollocatie aan de Spechtstraat uitgewerkt, uitgaande van een mix van grondgebonden en gestapelde woningbouw in maximaal drie lagen. Over de kaders van de ontwikkeling op het terrein heeft de raad in januari 2019 een besluit genomen en over de uitkomsten van het participatieproces heeft de raad begin 2020 een nader richtinggevend besluit genomen. De toekomstige huisvesting van de Kunst en Cultuuracademie wordt nog nader onderzocht.

We zijn een overeenkomst met Maasdelta en Franciscus Gasthuis & Vlietland aangegaan voor ontwikkeling van de Albeda locatie aan De Vloot met ca. 58 sociale huurappartementen met de nieuwe polikliniek in de plint van het gebouw. Daarmee realiseren we hoognodige betaalbare woningen voor senioren en bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt. Maar er komt ook een nieuwe polikliniek waardoor inwoners in Maassluis ook in de toekomst terecht kunnen voor goede medische specialistische zorg. De zorgvoorzieningen worden nog verder uitgebreid ten opzichte van het huidige aanbod van Franciscus Maassluis.

Het verkoopproces van de (starters)woningen in het voormalige schoolgebouw Het Spectrum aan de Fenacoliuslaan is gestart en verloopt voorspoedig.

Er is onder regie van het Kadaster en in samenwerking met verschillende eigenaren van (verouderde) bedrijfslocaties in de Kapelpolder een proces opgestart om te komen tot een samenhangende en kwalitatieve woningbouwontwikkeling.

We zijn de mogelijkheden gaan verkennen voor ontwikkeling van de omgeving rondom station Maassluis West zoals genoemd in de Structuurvisie. Woningbouw is de meest voor de hand liggende functie, vanuit de nabijheid van het station zijn ook aanvullende (maatschappelijke) functies te overwegen. De daadwerkelijk start hiervan is in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13