Bijlagen

Reserves

Bestemmingsreserve overlopende posten

Naam reserve

Bestemmingsreserve overlopende posten

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80103

Doel

Overheveling van (met name incidenteel) budget naar een volgend exploitatiejaar.

Startdatum

2005

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Afhankelijk van het overgehevelde budget

Voeding van de reserve

Een storting vanuit de exploitatie is mogelijk voor zaken van cyclisch onderhoud, incidentele projecten of prioriteiten onder de voorwaarde dat de bestuurlijke en maatschappelijke noodzaak tot uitvoering aanwezig blijft.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

niet van toepassing

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

410

Storting:

Resultaatbestemming rekening 2018, storten verwacht tekort onderuitputting AU

200

Budgetoverheveling Brede Schuldenaanpak

25

Onttrekking:

Uitwerking WoOn

-10

Implementatie HR21

-20

Verbetering camperparkeerplaatsen

-15

Subsidie Vluchtelingenwerk

-17

Muziekprojecten kinderen statushouders/minima

-2

Financiële compensatie statushouders i.v.m. faillissement taalaanbieder

-20

Onttrekking i.v.m. onderuitputting Algemene uitkering

-200

Schuldenaanpak

-52

Veranderopgaaf inburgering

-15

Overheveling naar reserve inburgering

-109

Boekwaarde per 31 december 2019

174

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13