Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Buitensportaccommodaties
Unitas '63
Handbalvereniging Unitas '63 is verhuisd vanuit de Sluispolder naar het complex van vv MSV71 in de Steendijkpolder. Op het niet meer gebruikte grastrainingsveld is een verhard handbalveld aangelegd en Unitas heeft een onderkomen voor sportmateriaal gerealiseerd. Hiervoor is een investeringssubsidie verleend. De vereniging maakt gebruik van de kantine en nieuwe kleedkamers van MSV 71. Het oude verenigingsgebouw in het Wipperspark is overgenomen door korfbalvereniging CKC die het zal renoveren en aanpassen. CKC zal hiervoor een kleedkamersubsidie aanvragen.

Excelsior Maassluis
Het hoofdveld van Excelsior Maassluis is tijdens de zomerstop voorzien van een nieuw kunstgrasmat ter vervanging van de versleten mat.
Aan het eind van het jaar is de conventionele verlichting van het hoofdveld vervangen door LED verlichting om daarmee de lichthinder voor de omgeving te beperken.

HV Evergreen
Hockeyvereniging Evergreen is gestart met de renovatie en uitbreiding van het clubgebouw met gebruikmaking van de kleedkamersubsidieregeling. Deze eerder verleende subsidie is verhoogd in verband met de stijging van de bouwkosten.

Sportpark Maassluis West
Het burgerinitiatief voor een nieuw sportcomplex in Maassluis West is onderzocht. Op grond van dit onderzoek heeft het college besloten dat het plan in deze vorm niet gerealiseerd kan worden.

TV Evergreen
Tennisvereniging Evergreen heeft een investeringssubsidie ontvangen voor de vervanging van de conventionele baanverlichting door een LED verlichtingsinstallatie.

Zwembad Dol-Fijn
In maart 2017 is het besluit genomen te gaan investeren in een aantrekkelijk zwembad. Na de uitvoering van de werkzaamheden zoals een interactieve glijbaan en de uitstraling van het recreatiebad is er in 2019 uitvoering gegeven aan het aanbrengen van een decoratieve raamfolie bij het sportbad en diverse interactieve spelelementen waardoor de aantrekkelijkheid nog verder wordt vergroot.

Binnensportaccommodaties
In september heeft de raad besloten de locatie voor de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van deze zaal. Hierbij is de toezegging gedaan om uit te gaan van een zo duurzaam mogelijke sportzaal en is er een motie ingediend voor een goede ontsluiting voor het fietsverkeer.
Daarnaast wordt onderzocht of een nieuwe sportzaal als vervanging van de gymzaal aan de Haydnlaan nog deze collegeperiode kan worden gerealiseerd. De nieuwbouw van de Olympiahal kan in deze collegeperiode niet plaatsvinden wegens een ontoereikend investeringsbudget.

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Er is intensief overleg geweest met de kunstenaar van het beeld Stormkracht op de Vloedpaal en een bedrijf dat replica's van duurzamer materiaal maakt teneinde te komen tot een vervanger van het houten beeld dat aan het einde van de houdbaarheidsdatum was beland.
Voor omwonenden rond de spoorwegovergang Maassluis-West - Balkon is een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de aansluiting van het Balkon richting Koningshoek. Daarbij zijn ook de kunsttoepassingen gepresenteerd en konden de aanwezigen hun voorkeur uitspreken.
Een tegelplateau aan het gebouw van Key & Kramer is veilig gesteld en zal op termijn een andere plek krijgen in de nieuwe wijk De Kade.  
Subsidie is verstrekt aan de Stichting Maassluise Kunstenaars voor het organiseren van een Tentuinstelling, een nieuwe manifestatie waarbij kunst geëxposeerd werd in verschillende tuinen in Maassluis.

Huisvesting culturele organisaties
In 2019 zijn de plannen en varianten voor de herinrichting van de omgeving van de Spechtstraat gepresenteerd. Er is een Meedenkgroep geformeerd waarin ook de Kunst en Cultuur Academie heeft geparticipeerd.

Speelplaatsen
In 2018 is het Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028 vastgesteld. Dit document vormt de leidraad om de komende jaren de speelruimte in Maassluis te vergroenen, aan te laten sluiten bij behoefte van de kinderen en jeugd en toegankelijker te maken voor mindervaliden.
In dit kader is er tezamen met schoolkinderen van de MFA Oost een ontwerp gemaakt voor een groene speelplaats aan de Willem Marislaan. In 2020 zal het project uitgevoerd worden. Daarbij worden klimaatadaptieve maatregelen genomen zoals het afkoppelen van de hemelwaterafvoer, het creëren van schaduwplekken en waterberging.

Groen en biodiversiteit
Merellaan
De bewoners van de Merellaan zijn op de hoogte gesteld van de proef om het beheer van gazons ter plaatse te veranderen naar 'minder maaien en meer diversiteit'. Er is zeer positief gereageerd.

Wipperspark
Samen met de bewoners en de aannemer heeft de gemeente het park voor een deel heringericht. De bewoners hebben planten gepoot om het aantrekkelijker en gevarieerder te maken.

Wijkdeals
De wijkdeal is verder onder de aandacht gebracht. Bewoner zijn gewezen op de mogelijkheden om hun directe leefomgeving door zelfwerkzaamheid gezamenlijk aantrekkelijker te maken. Middels tegoedbonnen zijn 'eigenaren' van oudere wijkdeals in de gelegenheid gesteld om dode planten te vervangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13