Balans en de toelichting

Toelichting passiva

Overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

Overlopende passiva

31-12-2018

31-12-2019

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd

6.196

5.386

en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Rijk

383

- Overige Nederlandse overheidslichamen

248

228

Overige vooruit ontvangen bedragen

209

204

6.653

6.201

Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2019 nog verschuldigde exploitatielasten.

De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Grootboek

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen

Boekwaarde

Toevoeging

Vrijval

Boekwaarde

nummer

31-12-2018

31-12-2019

Rijk

101750

Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan

318

318

101782

Regeling Spuk-sport

249

-183

66

Overige Nederlandse overheidslichamen

101756

Diverse milieu activiteiten

59

10

69

101770

Bodemsanering Tooroplaan

17

-17

0

101771

COA-gelden

62

-2

60

101776

Boscompensatie Blankenburgtunnel

83

-7

76

101777

Nazorg ex-gedetineerden

13

-3

10

101778

Cultuureducatie met kwaliteit CMK

14

1

-3

12

248

578

-215

611

Toelichting

Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waarvoor in 2020 nog een verplichting tegenover staat.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13