Balans en de toelichting

Toelichting passiva

Voorzieningen
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

  • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten;
  • bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie;
  • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de desbetreffende verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De voorziening debiteuren en de voorziening bijstandsvorderingen zijn conform de voorschriften in mindering gebracht op de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Voor de voorziening oud-werknemers geldt hetzelfde.

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

31-12-2018

31-12-2019

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's

3.583

4.093

Egalisatievoorzieningen

2.359

2.052

Door derden beklemde middelen

1.920

1.917

7.862

8.062

Stand en verloop voorzieningen
Het verloop in 2019 wordt in het volgende overzicht per voorziening weergegeven.

tableCell3

tableCell9

tableCell16

tableCell38

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Omschrijving

Saldo

Storting

Onttrekking

Saldo

per 1/1

per 31/12

tableCell37

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's

Voorziening pensioenen wethouders

2.773

637

-132

3.278

Voorziening oud werknemers

36

-20

17

Voorziening wachtgeld wethouders

195

107

-66

236

Voorziening grondbedrijf

578

179

-195

563

Totaal

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's

3.582

923

-413

4.093

tableCell37

Egalisatievoorzieningen

Voorziening baggerwerk binnenhaven

295

73

-225

142

Voorziening onderhoud gebouwen

2.064

169

-324

1.910

Totaal

Egalisatievoorzieningen

2.359

242

-549

2.051

tableCell37

Door derden beklemde middelen

Voorziening bodemsan overgedr gronden

52

1

54

Voorziening parkeerfonds 2006

137

62

199

Voorziening riolering

1.191

5

1.197

Voorziening Afvalinzameling

0

0

Voorziening particuliere graven

539

-71

468

Totaal

Door derden beklemde middelen

1.920

69

-71

1.917

Totaal

Voorzieningen

7.861

1.234

-1.033

8.062

De onttrekking uit de voorzieningen bestaat voor € 838.000 uit aanwendingen en € 195.000 uit vrijval. De vrijval uit de voorziening grondbedrijf wordt veroorzaakt door de bijstelling van het resultaat van de grondexploitatie Koningshoek.

Toelichting

Voorziening pensioenen wethouders
Voor de pensioenverplichtingen van zittende en voormalige wethouders is een voorziening gevormd. De hoogte van de verplichting wordt jaarlijks op basis van actuariële berekeningen bepaald. In 2018 is de rekenrente gewijzigd. De lage rentestanden hebben geresulteerd in een extra storting van € 483.000. Tevens heeft er onttrekking plaats gevonden van € 123.000 voor de uitbetaling van de huidige pensioenverplichtingen. Om de voorziening op peil te houden wordt jaarlijks € 150.000 gestort in de voorziening.

Voorziening oud werknemers
In 2019 is voor een bedrag van € 20.000 aan uitkeringen onttrokken.

Voorziening wachtgeld wethouders
Voor de wachtgeldverplichting van (voormalige) wethouders is een voorziening gevormd. In 2019 heeft er  een onttrekking van € 66.000 plaatsgevonden. Vanwege het vertrek van een wethouder heeft er een aanvullende storting plaatsgevonden van € 107.000. De voorziening is toereikend om aan de lopende wachtgeldverplichtingen te kunnen voldoen.

Voorziening baggerwerk binnenhaven
Periodiek vinden baggerwerkzaamheden plaats (gemiddeld eens per 3 à 4 jaar). Op basis van de resultaten van de jaarlijkse peilingen die in opdracht van de gemeente worden verricht, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De kosten fluctueren en zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging van het slib. Dit bepaalt namelijk waar het slib moet worden opgeslagen c.q. afgevoerd. Ook de hoeveelheid bagger kan verschillen, afhankelijk van het aantal scheepsbewegingen in de haven en de sterkte van de stromingen. Ter dekking van de kosten van deze baggerwerkzaamheden is deze voorziening ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 72.605.

Voorziening bodemsanering overgedragen gronden
Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. De rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening grondbedrijf
Dit betreffen reserveringsovereenkomsten voor de Vlietlocatie conform de overeenkomst met Maasdelta. Tevens zijn de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties op basis van de rekeningcijfers geactualiseerd.

Voorziening parkeerfonds 2006
Dit betreft de storting van de (wettelijke) rente. Wanneer de voorziening niet binnen tien jaar wordt ingezet, dient het bedrag (inclusief de wettelijke rente) te worden teruggegeven aan diegene die een bedrag in het fonds heeft gestort. Daarnaast is een ontvangen bedrag gestort voor het realiseren van extra parkeerplaatsen bij de moskee.

Voorziening riolering
Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, alleen met dat doel ingezet worden (BBV artikel 44 lid 2). Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

Voorziening afvalinzameling
Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval en zwerfvuil, de afvalstoffenheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend. Op dit moment is het saldo van de voorziening leeg.

Voorziening particuliere graven
Per ultimo 2017 zijn de reserves voor eigen graven en grafkelders omgezet in een voorziening particuliere graven. Dit betreft een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Jaarlijks worden aan deze voorziening de geplande bijdragen voor de exploitatie onttrokken.
Deze voorziening is ingesteld ter vervanging van de reserves uitgifte en verlenging particuliere graven en aankoop grafkelders, naar aanleiding van gewijzigde regelgeving van het BBV. De middelen uit de genoemde reserves zijn per 31-12-2017 overgeheveld naar deze voorziening.

Voorziening onderhoud gebouwen
In 2018 is de voorziening onderhoud gebouwen gevormd vanuit de bestemmingsreserves onderhoud Steendijkpoldercomplex, onderhoud binnensportaccommodaties en onderhoud gemeentelijke gebouwen. De hoogte van de voorziening wordt gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen en dient  ter egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. De onderhoudskosten voor de volgende panden worden uit de voorziening bekostigd: Stadhuis, Gemeentewerf, Industrieweg, Startpunt, Steendijkpoldercomplex, Olympiahal, Wethouder Smithal, Gymzaal Haydnlaan, Zwembad Dol-fijn, Burg. Wesselinkstraat, In Blik, Theater Koningshof, Bibliotheek, Schuurkerk, Museum Maassluis, Nationaal Sleepvaartmuseum, Douanehuisje, Kunst- en cultuuracademie, Rijwielstalling station, Bekkerslaan 1b en Molen de Hoop.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13