Balans en de toelichting

Toelichting activa

Overlopende activa

(bedragen x € 1.000)

Overlopende activa

31-12-2018

31-12-2019

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Overige Nederlandse overheidslichamen

807

205

Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen

430

884

1.237

1.089

Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

(bedragen x € 1.000)

Grootboek

Specifieke uitkeringen

Boekwaarde

Toevoeging

Ontvangst

Boekwaarde

nummer

31-12-2018

31-12-2019

Rijk

0

Overige Nederlandse overheidslichamen

100420

Metropoolregio Rdam Den Haag subsidie bushaltes

69

69

100430

Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie SUJS

10

-10

0

100430

Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie Hoekse Lijn

606

-606

0

100440

Stroomopwaarts MVS afrek 2018 inkomensvoorziening

23

-23

0

100440

Stroomopwaarts MVS afrek 2018 armoedebeleid

165

-165

0

100440

Gem Vlaardingen middelen'18 nazorg (ex)gedetineerden

3

-3

0

100440

Stroomopwaarts MVS extra investering werkleerlijn metaal & Techniek 2019

30

30

100440

Stroomopwaarts MVS afrekening 4e kwartaal armoedebeleid 2019

90

90

100440

Gemeente Schiedam doorberekening gebruik Maassluise woning voor opvang na huiselijk geweld

16

16

807

205

-807

205

Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen

2018

2019

Nog te ontvangen bedragen

302

765

Vooruitbetaalde bedragen

128

119

430

884

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13