Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Bruggen

148

58

90

0

90

Fietsenstalling

75

0

75

0

75

Kademuren en damwanden

1.752

293

1.459

-30

1.429

Openbare verlichting

499

421

79

-39

40

Voertuigen en machines

290

0

290

0

290

Voorbereidingskredieten

0

0

0

0

0

VRI

0

0

0

0

0

Wegen en verkeer

2.373

1.244

1.129

118

1.247

Totaal

5.137

2.016

3.121

50

3.171

Toelichting

Kademuren en damwanden
Zowel bij de Goudsteen als bij de Noordgeer/Heldringstraat lopen we achter op de planning. De verwachting is dat de Goudsteen in het tweede kwartaal 2020 technisch gereed is en die zullen we dus bij de volgende jaarrekening afsluiten. De kademuur bij de Noordgeer/Heldringstraat staat nog on-hold in afwachting van de besluitvorming over de variant keuze in college en raad. De verwachting is dat in 2020 de voorbereiding kan starten.

Voertuigen en machines
Eind 2019 heeft de aanbesteding van de lichte bedrijfsvoertuigen plaatsgevonden. inmiddels heeft ook de gunning plaatsgevonden en worden de eerste leveringen in 2020 verwacht. De kredieten die hiervoor beschikbaar zijn, worden daarom meegenomen naar 2020.

Wegen en verkeer
Op dit moment zijn er verschillende projecten in uitvoering of in voorbereiding, zoals de Frans Halslaan, Burgemeester de Jonghkade en de Burgemeester van der Lelykade, de Kwartellaan, een deel van de Sluispolder West en de Binnenstad. Van de projecten die nog niet afgerond zijn in 2019, worden de kredieten overgeheveld naar 2020. De werkzaamheden aan de buitenruimte bij de Koningshoek zijn nagenoeg afgerond, er zijn echter nog een aantal restpunten die in 2020 aangepakt worden. Ook voor dat restant investeringsbedrag wordt voorgesteld om dit mee te nemen naar 2020.
Er zijn twee projecten waarbij de uitgaven hoger zijn uitgevallen dan de raming. Zowel de herinrichting van het Marelplein als de herinrichting van de buitenruimte bij de stations van de Hoekse Lijn zijn overschreden. Beide projecten zijn grote projecten waarbij zich meerwerk of aanpassingen in de scope hebben voorgedaan. In het geval van het Marelplein heeft het deels te maken met vervuilde grond en wijzigingen n.a.v. het participatietraject. Bij de stationspleinen Hoekse Lijn zijn er extra kosten gemaakt voor het bouwrijpmaken en voor de boscompensatie. Daarnaast waren er meer VAT-kosten vanwege vertraging van het project en extra kosten voor de verplichte accountantscontrole. Hierbij wordt voorgesteld om de overschrijdingen bij te ramen en de kredieten af te sluiten.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13