Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Voorbereidingskredieten

163

82

81

0

81

Totaal

163

82

81

0

81

Toelichting

Voorbereidingskredieten
Het voorbereidingskrediet is gebruikt voor het project Herontwikkeling Spechtstraat. Op 22 januari 2019 is door de Raad dit krediet beschikbaar gesteld om het project op te starten. De gemaakte kosten zijn besteed aan onder meer ambtelijke uren, diverse onderzoeken (bodem en flora- en fauna) en de begeleiding van een architect tijdens het participatietraject met de omgeving. De wens was om eind 2019 dit voorbereidingskrediet op te nemen in een grondexploitatie. Dat is niet gelukt doordat er nog geen eenduidig programma was om in de grondexploitatie op te nemen. De verwachting is dat medio 2020 zal de grondexploitatie worden geopend en het voorbereidingskrediet dan komt te vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13