Programma 6 Sociaal domein

Wat heeft het gekost?

Analyse saldo programma

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Primaire begroting

28.861

Definitieve begroting

29.819

Verschil primaire-definitieve begroting

957

n

Rekening 2019

29.537

Verschil definitieve begroting-rekening

-281

v

Specificatie

(bedragen x 1.000)

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2018

-10

v

1e Bestuursrapportage 2019

-124

v

2e Bestuursrapportage 2019

878

n

Laatste begrotingswijziging 2019

213

n

Verschil

957

n

Verschillenanalyse

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Vreemdelingen

Het budget dat eerder in 2019 beschikbaar is gesteld voor de veranderopgave inburgering (VOI) behoefde vooralsnog minder aangesproken te worden, vandaar dat hier nu een voordeel (€ 47.300) is ontstaan. Omdat de uitgaven nog wel worden verwacht in de komende tijd/jaar, wordt voorgesteld met deze jaarrekening om dit bedrag te bestemmen voor besteding in 2020 door het te storten in de reserve inburgering.

-47

v

Samenkracht en burgerparticipatie

De beschikbare Gidsmiddelen zijn in 2019 niet geheel uitgegeven.

-24

v

Over 2019 is het restant van de Gidsmiddelen € 23.760 gestort in de reserve Wmo en Jeugd. Dit geld zal grotendeels worden ingezet voor de aanpak eenzaamheid.

24

n

Wijkteams

Op de personele budgetten van Vraagraak is een overschrijding ontstaan van € 59.000.

59

n

Sociale schil

In de begroting was voor 2019 een bedrag van € 127.000  opgenomen voor inzet van uren voor GGZ (jeugd). Door de contractafspraken (regionale en lokale inkoop), zijn er minder uren gemaakt ten laste van de GGZ in de schil van het wijkteam. Hierdoor is een onderschrijding ontstaan op het budget van de schil van € 119.000.

-119

v

Bijstandsverlening & inkomensvoorziening

In 2019 is opnieuw de gewenste daling van het klantenbestand gerealiseerd doordat o.a. meer inwoners vanuit de uitkering doorstroomden naar betaald werk en/of  minder aanvraag tot inkomensondersteuning werden ingediend. Hier staat tegenover dat de baten (BUIG-middelen) vanuit het Rijk ook licht zijn afgenomen. Het effect van de daling van het uitkeringsbestand leidt tot fors minder uitgaven aan uikeringen en daardoor tot een overschot op de BUIG-middelen. Per saldo is in 2019 sprake van een voordeel.

-238

v

Het totale overschot op de BUIG-middelen van € 588.000 wordt gestort in de reserve Participatie. Ten opzichte van de begroting is de storting € 238.000 hoger.

238

n

Armoede- en schuldenbeleid

De uitgaven op de kinderregelingen zijn achtergebleven ten opzichte van de raming, waardoor er in 2019 sprake is van een incidenteel voordeel op het armoede budget.

-28

v

Het overschot op armoede van € 38.000 is gestort in de reserve Wmo en Jeugd ter dekking van het nieuwe activiteitenplan armoede en schulden.

38

n

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Op basis van de prognose van ROGplus is de WMO-begroting met de laatste begrotingswijziging 2019 opgehoogd met € 198.000. Echter bij het verwerken van de (concept) rekeningcijfers van de ROGplus blijkt dat de uitgaven hoger zijn uitgevallen, dan verwacht. Op dit taakveld leidt dit tot een tekort van € 319.000. Daar staat tegenover dat op het taakveld Maatwerkvoorziening 18+ (Wmo) juist sprake is van een voordeel van € 148.000. Per saldo is er een nadeel  ten opzichte van de begroting van € 171.000. Hiervoor wordt de reserve Wmo en Jeugd ingezet die als doel heeft om de fluctuaties in de exploitatie te egaliseren (zie pagina 252).

319

n

Het nadeel op de taakvelden Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en Maatwerkvoorziening 18+ (Wmo) van € 171.000 is onttrokken uit de reserve Wmo en jeugd.

-171

v

Maatwerkdienstverlening 18+

De uitvoeringskosten voor Wmo van de ROGplus worden over twee taakvelden in onze begroting verdeeld, namelijk op het taakveld Maatwerkvoorziening (Wmo) en op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. Met de verwerking van de (concept) jaarekeningcijfers 2019 van de ROGplus blijkt dat op het taakveld Maatwerkvoorziening (Wmo) sprake is van een tekort (€ 319.000 N), maar dat dit tekort gedeeltelijk wordt opgevangen door het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. Per saldo is er een nadeel  ten opzichte van de begroting van € 171.000. Hiervoor wordt de reserve Wmo en Jeugd ingezet die als doel heeft om de fluctuaties in de exploitatie te egaliseren (zie pagina 252).

-148

v

Maatwerkdienstverlening 18-

De uitgaven lokale jeugdhulp zijn in 2019 verder gestegen. Met name op het deelbudget Jeugd met een beperking zijn het aantal jeugdigen gestegen. Er zijn meerdere oorzaken hiervoor; door de lange wachtlijsten bij de regionale SGGZ en daghulp of door het bereiken van zorgplafonds komen er kinderen in de lokale zorg terecht; ook komen kinderen in de lokale jeugdhulp omdat de wet passend onderwijs niet biedt wat er geboden zou moeten. De uitval vanuit het onderwijs komt gedeeltelijk in de jeugdhulp.Het tekort van € 157.000 op de jeugdhulp is onttrokken uit de reserve Wmo en Jeugd.

n

Opvang en beschermd wonen

Personen verward gedrag; naar aanleiding van de uitvoeringsagenda ketensamenwerking GGZ was budget begroot voor de inkoop van ggz specialisme. We zijn later in het jaar gestart met de inkoop, waardoor het budget met € 29.000 niet volledig is gebruikt.Opvang Beschermd Wonen; vanwege de ambulantisering GGZ is dit onderwerp in ontwikkeling. Het betreft hier kostbare zorg en begeleiding die per periode kan fluctueren. We hebben van te voren een inschatting gemaakt van kosten, maar die zijn uiteindelijk niet gemaakt. Het voordeel wat hierdoor is ontstaan is € 94.000. In de komende jaren kunnen we naar verwachting beter inschatten welk budget we nodig hebben.

-123

v

Overige verschillen

-61

Verschil definitieve begroting-rekening

-281

v

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13