Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

Analyse saldo programma

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Primaire begroting

-59.197

Definitieve begroting

-60.136

Verschil primaire-definitieve begroting

-940

v

Rekening 2019

-60.445

Verschil definitieve begroting-rekening

-309

v

Specificatie

(bedragen x 1.000)

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2018

84

n

1e Bestuursrapportage 2019

-825

v

2e Bestuursrapportage 2019

-163

v

Laatste begrotingswijziging 2019

-36

v

Verschil

-940

v

Verschillenanalyse

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Treasury

Nacalculatie van de aan de grondexploitaties door te berekenen rente leidt ertoe dat er een lager bedrag van de werkelijke rentekosten aan de balanspost grondexploitaties mag worden toegerekend. Dit betekent dat meer rentekosten ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht.

42

n

OZB woningen

De voorziening Debiteuren moet van voldoende omvang zijn om de oninbare aanslagen en vorderingen te kunnen opvangen. In de afgelopen jaren is er een beroep gedaan op deze voorziening, waardoor deze niet hoog genoeg meer is om toekomstige nadelen op te vangen. De stortingen wordt vanuit de exploitaties riolering, afval en ozb gedaan. Het aandeel van Heffing en invordering OZB bedraagt € 72.000. Daarnaast is er op deze activiteit een voordeel van € 7.000.

65

n

OZB niet-woningen

De stijging van de opbrengsten wordt verklaard door areaaluitbreiding en een hoger dan geraamde stijging van de WOZ-waarden.

-18

v

Uitkeringen gemeentefonds

Het positieve resultaat bestaat uit € 390.000 voordeel algemene uitkeringen en bijna € 50.000 integratie-uitkering voor jeugdzorg. Dit zijn voordelen die voor het grootse deel met de decembercirculaire bekend zijn geworden. Deze laatste circulaire van het jaar verscheen na het opstellen van de laatste begrotingswijziging 2019.Het voordeel op de algemene uitkering wordt voor € 59.000 veroorzaakt door verrekeningen van oude uitkeringsjaren. De grootste voordelen voor uitkeringsjaar 2019 zijn de toevoeging van Klimaatmiddelen (€ 237.000), de toename van de maatstaven inclusief woz-waarden (€ 36.000) en de inzet van de verdeelreserve (€ 64.000). Er wordt voorgesteld om de Klimaatmiddelen te bestemmen uit het rekeningresultaat 2019. Het gaat om middelen die met het Klimaatakkoord zijn toegevoegd aan het gemeentefonds.

-439

v

Overige verschillen

41

Verschil definitieve begroting-rekening

-309

v

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13