Programma 4 Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Analyse saldo programma

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Primaire begroting

2.864

Definitieve begroting

2.779

Verschil primaire-definitieve begroting

-85

v

Rekening 2019

2.725

Verschil definitieve begroting-rekening

-55

v

Specificatie

(bedragen x 1.000)

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2018

-17

v

1e Bestuursrapportage 2019

31

n

2e Bestuursrapportage 2019

-134

v

Laatste begrotingswijziging 2019

35

n

Verschil

-85

v

Verschillenanalyse

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Onderwijshuisvesting

De huisvestingskosten van de twee multifunctionele accommodaties (MFA's) vallen lager uit (per saldo € 43.900) als gevolg van (voornamelijk) lagere energiekosten. Bij de 13 andere accommodaties voor basis- en voortgezet onderwijs is dit jaar een voordeel (€ 27.850) ontstaan door lagere kosten op het gebied van belastingen, vandalisme, beveiliging en/of verzekeringen.

-72

v

Twee schoollocaties worden gehuurd. Vanwege een driehoek tussen gebruiker, eigenaar en uitvoerder met betrekking tot onderhoud van het pand, heeft de gemeente naast huurlasten ook een baat. Deze laatste is afgelopen jaar gestegen door een toename van het aantal leerlingen op die scholen.

-20

v

Onderwijsbeleid

Er is enerzijds een voordeel van € 20.000 te zien doordat aan een stichting geen subsidie (meer) is toegekend, omdat deze niet langer een toegevoegde waarde bracht. Hiervoor was in 2019 nog wel eenmalig budget geraamd. Anderzijds is de Nota Onderwijskansen pas in december vastgesteld, waardoor het extra verkregen budget (€ 35.000) niet meer in 2019 kon worden ingezet.

-55

v

Het budget voor leerlingenvervoer, waar sinds het najaar 2018 ook de kosten voor jeugdhulpvervoer uit gedekt moeten worden, is fors overschreden. Dit is grotendeels veroorzaakt door verhoogde tarieven voor het vervoer, waarvan het effect pas bij het opstellen van de jaarrekening 2019 duidelijk werd. Door middel van een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

221

n

Onderwijsachterstandenbeleid

Door een aanzienlijk hogere rijkbijdrage, is zowel de baten- als lastenraming flink verhoogd in de begroting. Lang niet alle gelden konden dit jaar echter worden besteed, zoals al werd weergegeven in de nota Onderwijskansen. Dit deel wordt, in overeenstemming met de wet- en regelgeving, overgeheveld naar 2020 en verder. Dit jaar is tevens de definitieve afrekening OAB 2011-2018 opgesteld, op basis waarvan een (verwacht)  bedrag van € 36.880 moest worden terugbetaald; dit is een nadeel binnen dit product. Daarnaast is er een voordeel te zien (ad € 130.200) door terugvorderingen op subsidies, die al met het Rijk waren afgerekend. Doordat er veel meer rijksmiddelen zijn ontvangen, hoefde er dit jaar minder aanspraak te worden gemaakt op het (in verhouding beperkt aanwezige) gemeentelijke budget. Dit geeft tenslotte nog een voordeel van € 54.700.

-148

v

Overige verschillen

19

Verschil definitieve begroting-rekening

-55

v

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13