Paragrafen

Subsidies

Subsidielijst

Programma

Subs.plafond 2019

Verstrekking 2019

Restant 2019

Bestuur en dienstverlening

Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie

Internationale samenwerking (bron: Nota Evaluatie Mondiaal Beleid)

14.383

13.882

501

Economie en citymarketing

Een aantrekkelijke stad

Recreatie en toerisme vergroten

171.837

209.413

-37.576

Onderwijs

Betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs en de kinderopvang

Betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs, de kinderopvang en de zorg

55.650

59.364

-3.714

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

Samenhang talentontwikkeling en dat ieder kind mee mag blijven doen

38.657

38.657

Doorontwikkeling, intensivering en vergroten bereik onderwijsachterstanden

1.468.219

1.046.862

421.357

Doorontwikkeling techniek

20.000

20.000

Volledig onderwijsaanbod: gemengd, inclusief en integraal

Volledig onderwijsaanbod: gemengd, inclusief en integraal

69.447

62.875

6.572

Preventie en ondersteuning

191.147

191.112

35

Sport, cultuur, recreatie en groen

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte

Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving

423.468

423.006

462

De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur

244.184

233.878

10.306

De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen

498.001

488.236

9.765

Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie

Versterken en bevorderen van het verenigingsleven

41.974

42.352

-378

Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners

142.894

132.894

10.000

De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten

610.409

606.903

3.506

Sociaal Domein

Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning die dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) wordt georganiseerd

Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn

456.136

450.371

5.765

Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn

36.903

36.903

Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn

116.535

116.535

Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen

Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak)

22.296

16.325

5.971

Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk en jeugdhulp

408.798

408.798

Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders

Preventie en ondersteuning

442.030

442.031

-1

Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken

293.095

290.737

2.358

Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving

45.235

44.946

289

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Samen gezonder leven

Jeugdgezondheidszorg

1.063.816

1.072.410

-8.594

Samen langer en gezonder leven

58.844

44.552

14.292

Totaal per jaar

6.933.958

6.473.042

460.916

Toelichting
In de gemeentelijke begroting en het subsidieoverzicht is weergegeven welke subsidieplafonds met welk doel en voor welk bedrag zijn vastgesteld. Gaande weg het jaar zijn besluiten genomen om subsidieplafonds bij te stellen en/of kwamen meer rijksmiddelen beschikbaar dan vooraf begroot, waardoor het plafond kon worden bijgesteld. Zo is er meer subsidiebudget voor onder andere lokaal onderwijsbeleid, onderwijsachterstandenbeleid, buitensportaccommodaties, overige voorzieningen monumenten (ten behoeve van de Snikschuit), jongerenwerk en laaggeletterdheid. In bovenstaande tabel zijn de bijgestelde plafondbedragen opgenomen.

Op sommige terreinen waar de gemeente zijn doelstellingen wil realiseren door middel van het verstrekken van subsidies, is zoals weergegeven in bovenstaande tabel een overschrijding op een onderdeel ontstaan. Hoewel het subsidieplafond dan niet toereikend is, wordt wel besloten extra of meer subsidie toe te kennen. Budgetruimte die binnen hetzelfde taakveld aanwezig is op bijvoorbeeld een budget voor inkoop of diensten, wordt dan ingezet en biedt zodoende dekking voor de extra of meer verstrekte subsidie. Dit geldt voor alle hierboven vermelde overschrijdingen.

De rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbestrijding (OAB) zijn dit jaar veel hoger dan eerdere jaren. Dit vertaalt zich onder andere in een hoog beschikbaar budget voor doorontwikkeling, intensivering en vergroten bereik onderwijsachterstanden. Het deel van de rijksmiddelen 2019 dat dit jaar niet is besteed, is apart gezet voor besteding in het komende jaar/jaren. Deze boekhoudkundige overheveling van middelen (naar de balans) is niet zichtbaar in bovenstaande tabel, waardoor een groot bedrag zichtbaar is (en blijft) als restant 2019.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13