Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Visie Openbare Ruimte
Vanuit de beheerplannen en het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2019 zijn er diverse (infrastructurele) projecten met betrekking tot het (her)inrichten van de functionele en duurzame buitenruimte uitgevoerd waarbij de Maat van Maassluis, zoals beschreven in de ambities van de VOR,  is nagestreefd.

Onderhoud wegen
In voorjaar van 2019 is wegens versnelde degeneratie van het asfalt, de Industrieweg opnieuw geasfalteerd. Het kwalitatief slechte tegelwerk van de fietspaden langs met name de Westlandseweg en de Mozartlaan is geheel hersteld.  Langs de Boonervliet is het hele voetpad en het aanliggende groen opnieuw ingericht aansluitend op de door Hoogheemraadschap Delfland uitgevoerde ophoging van de kade. Daarnaast zijn op verschillende locaties herstraatwerkzaamheden en asfaltreparaties uitgevoerd.

Baggeren
In voorjaar van 2019 is de binnenhaven gebaggerd en daarmee op de vereiste nautische diepte gebracht, tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het baggeren van het gedeelte binnenhaven rondom Schanseiland in het voorjaar van 2020.

Kunstwerken
In 2019 zijn alle voorbereidingen afgerond voor het vervangen van de kademuur aan de Goudsteen en de herinrichting van het laatste stuk van het Marelplein. De uitvoering start is in 2019 gestart en loopt door tot in april 2020.

Participatie in de openbare ruimte
In de VOR is beschreven dat in de woon- en werkgebieden volop ruimte is voor participatie. In projecten en het dagelijks beheer van de openbare ruimte worden bewoners en bedrijven gestimuleerd de openbare ruimte samen vorm te geven en te onderhouden. In teamverband worden bewonersinitiatieven besproken en gezamenlijk met de bewoners uitgewerkt en uitgevoerd.

Verkeersveiligheid
Bij de nieuwe bushalte aan de Westlandseweg, die in 2019 in gebruik is genomen, is een voetgangsoversteekplaats gerealiseerd.
Op de Prinses Julianalaan zijn twee extra snelheidsdisplays geplaatst. Deze zullen in ieder geval blijven staan totdat de laan opnieuw wordt ingericht.

Fietsinfrastructuur
Fietsverkeer dient op een veilige en comfortabele wijze zijn weg te kunnen vinden door Maassluis. Primair betekent dit dat de hoofd-fietsinfrastructuur veilige, comfortabele en directe routes dient te faciliteren. De herinrichting en aanleg van (hoofd)fietsinfrastructuur zal bij voorkeur in asfalt worden uitgevoerd, mits de omgeving dit toestaat. In 2018 zijn we gestart met het opstellen van een Actieplan Fiets en een Actieplan Verkeersveiligheid, deze zullen in 2020 gereed zijn.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13