Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Wat heeft het gekost?

Analyse saldo programma

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Primaire begroting

-727

Definitieve begroting

212

Verschil primaire-definitieve begroting

939

n

Rekening 2019

368

Verschil definitieve begroting-rekening

156

n

Specificatie

(bedragen x 1.000)

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2018

59

n

1e Bestuursrapportage 2019

644

n

2e Bestuursrapportage 2019

186

n

Laatste begrotingswijziging 2019

50

n

Verschil

939

n

Verschillenanalyse

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

JGZ/CJG

Op het budget van de huisvestingskosten voor de CJG-locaties wordt dit jaar iets meer overgehouden dan vorig jaar. Dit komt mede door de overheveling van een van de huisvestingstaken aan het CJG Rijnmond.

-25

v

Riolering

Op basis van de ouderdomsanalyse van het debiteurenbestand diende een storting in de voorziening dubieuze debiteuren plaats te vinden. Het bedrag van de storting is gebaseerd op de hoogte van het aandeel rioolrecht ten opzichte van de totale belastingvorderingen.

30

n

Het onderhoud aan de pompen en gemalen in de stad heeft meer gekost dan geraamd. Er is meer energie verbruikt (11 N) en er zijn enkele grote reparaties uitgevoerd. (44 N)

55

n

Op de post rioolbeheer wordt de overschrijding verklaard door de inhuur van externe adviseurs en projectleiders voor onder andere het nieuwe GRP en diverse andere beheerwerkzaamheden

90

n

Vanwege deze overschrijdingen binnen de kostendekkende exploitatie Riolering, kan niet de volledige geraamde storting in de voorziening Riolering plaatsvinden. De lagere storting in de voorziening compenseert de hogere uitgaven.

-149

v

Verwijderen huishoudelijk afval

De kosten voor de afvoer van de fracties GFT (37 N), PMD (12 N), grof huishoudelijk afval (53 N) en huishoudelijk restafval (21 N) waren hoger dan verwacht. Daarentegen waren de kosten voor de fracties oud papier (16 V) en glas (6 V) lager dan verwacht.

101

n

Door kritisch te kijken naar benodigde inhuur van expertise is er op het budget voor de organisatieontwikkeling van het Stadsbedrijf een overschot gerealiseerd

-67

v

Op basis van de ouderdomsanalyse van het debiteurenbestand diende een storting in de voorziening dubieuze debiteuren plaats te vinden. Het bedrag van de storting is gebaseerd op de hoogte van het aandeel afvalstoffenheffing ten opzichte van de totale belastingvorderingen.

58

n

Verwijderen bedrijfsafval

De overschrijding deed zich voornamelijk voor bij de afvoer- en stortkosten en de bijbehorende stortbelasting van het ingezamelde bedrijfsafval. De prijsstijgingen van de laatste aanbesteding waren niet correct in de begroting opgenomen. Het tonnage van het bedrijfsafval is niet noemenswaardig gestegen, echter de totale lasten wel.

31

n

Materieel Afval

Vanwege de verkoop van de oude vuilnisauto's is er een eenmalig voordeel ontstaan

-60

v

De overschrijding op het materieel voor de afvalinzameling wordt veroorzaakt door inhuur van materieel bij de marktpartner (73 N),  een schadepost (11 N), hogere verzekeringslasten (16 N) en hogere onderhoudslasten (30 N)

129

n

Milieu en duurzaamheid

De kosten bij milieu worden voornamelijk overschreden door de (incidentele) kosten van het onderzoek naar de geluidswal bij het Kastanjedal. Hiervoor is geen apart budget geraamd, maar is getracht dit binnen de budgetten van milieu op te lossen. Dit is slechts ten dele gelukt.

19

n

Begraafplaats

De inkomsten op de begraafplaatsen waren hoger dan geraamd. De inkomsten met betrekking tot begraven stabiliseren zich. Het grootste aandeel van de extra inkomsten werd gerealiseerd door de aula op de nieuwe begraafplaats, waar het aantal diensten boven verwachting was.

-152

v

Er is expertise ingehuurd om een nieuw beheerplan voor de begraafplaatsen voor te bereiden (16 N) en het budget voor graftechnisch werk, inclusief grafonderhoud, is overschreden (66 N). De buxusmot heeft op de Algemene begraafplaats in 2019 voor een kaalslag gezorgd. Daardoor moesten bijna alle buxushagen als verloren worden beschouwd en zijn alle buxusresten verwijderd. Als gevolg daarvan moesten de stenen van circa 100 graven worden gelicht. Tegelijkertijd zijn met deze operatie ook de graven opgehoogd en de paden uitgevlakt.

82

n

In verband met het grote aantal diensten in de aula, hebben we extra personeel moeten inhuren (55 N). Daarnaast was ook het onderhoud aan en de schoonmaak van de aula duurder dan verwacht, onder andere in verband met een aantal structurele bouwkundige problemen (55 N).

110

n

Overige verschillen

-96

Verschil definitieve begroting-rekening

156

n

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13