Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Wat heeft het gekost?

Analyse saldo per programma

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Primaire begroting

1.703

Definitieve begroting

2.212

Verschil primaire-definitieve begroting

509

n

Rekening 2019

2.357

Verschil definitieve begroting-rekening

145

n

Specificatie

(bedragen x 1.000)

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2018

57

n

1e Bestuursrapportage 2019

-286

v

2e Bestuursrapportage 2019

360

n

Laatste begrotingswijziging 2019

378

n

Verschil

509

n

Verschillenanalyse

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Gemeenteraad en commissies

De overschrijding wordt veroorzaakt door de gewijzigde rechtspositieregeling die vanaf 2019 van kracht is geworden. Bij het opstellen van de begroting was deze wetswijziging niet bekend. Het tekort wordt gedekt door het voordeel op het totaal van de personele lasten.

26

n

College van burgemeester en wethouders

De overschrijding wordt veroorzaakt door de niet geraamde storting als gevolg van een wachtgeldverplichting die aan het eind van het jaar is ontstaan.

65

n

Adviesorganen

Er is meer extern advies ingewonnen dan begroot, bijvoorbeeld voor een specifieke casus en op het gebied van personele zaken.

19

n

Representatie

Deze post wordt incidenteel overschreden door de extra festiviteiten die in de stad zijn georganiseerd.

29

n

Publieksdienstverlening

De legesopbrengsten zijn, door minder aanvragen van bijvoorbeeld reisdocumenten dan geraamd, lager uitgevallen. Daar staat tegenover dat de kosten voor de uitvoering van de publieksdienstverlening (bijvoorbeeld afdrachten aan het Rijk) ook zijn afgenomen. Verschillen met andere gemeenten ontstaan door verschillen in de toerekening van kosten door deze gemeenten, waardoor Maassluis - in vergelijking - minder gunstige cijfers laat zien.

9

n

Overige verschillen

-3

Verschil definitieve begroting-rekening

145

n

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13