Programma 3 Economie en citymarketing

Wat heeft het gekost?

Analyse saldo programma

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Primaire begroting

432

Definitieve begroting

517

Verschil primaire-definitieve begroting

85

n

Rekening 2019

354

Verschil definitieve begroting-rekening

-163

v

Specificatie

(bedragen x 1.000)

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2019

40

n

Laatste begrotingswijziging 2019

45

n

Verschil

85

n

Verschillenanalyse

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Grondexploitatie bedrijven

De winstneming voor De Dijk komt € 114.000 hoger uit dan begroot. Volgens het BBV dient er voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst te worden genomen. Conform het raadsvoorstel MPG 2020 wordt er vanuit de winstneming € 18.104 gereserveerd in de nieuw in te stellen reserve bovenwijkse voorzieningen. Het restant van de winstneming is gestort in de reserve Grondbedrijf. Mocht het resultaat van De Dijk tegenvallen dan fungeert dit bedrag in de reserve als tegenhanger. Het totale resultaat van de ontwikkeling van de Koningshoek bedraagt € 620.000 positief. Hiervan is € 89.000 gerealiseerd in de grondexploitatie van de Koningshoek, die op dit programma wordt verantwoord. Deze is nu conform het MPG 2020 definitief afgesloten. Het restant van het voordeel is gerealiseerd op kredieten voor het openbaar gebied rond de Koningshoek. Deze kosten mogen namelijk volgens de BBV-regels niet worden gerealiseerd in de grondexploitatie. Een aantal werken rond de Koningshoek kon in 2019 niet meer worden uitgevoerd. Het gaat onder andere om de bewegwijzering en een huisje voor bewaking fietsenstalling Uiverlaan. Daarnaast mogen ook de kosten voor bovenwijkse voorzieningen niet meer verlopen via de grondexploitatie. Wij gaan ervan uit dat deze zaken gerealiseerd kunnen worden in de restantkredieten voor het openbaar gebied.

-202

v

Markten

Het nadeel op markten wordt verklaard door hogere energiekosten in verband met ingebruikname van de nieuwe aansluitingen op het Marelplein en extra schoonmaak- en opruimkosten. Daarnaast vielen de inkomsten van de marktgelden iets lager uit dan geraamd.

18

n

Economische promotie

Dit jaar is het citymarketingbeleid geëvalueerd met behulp van een externe partij, hierdoor is het budget incidenteel overschreden.

15

n

Overige verschillen

6

Verschil definitieve begroting-rekening

-163

v

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13